Onafhankelijke informatiebron over energiebeleid voor overheden.

Onwenselijke situatie rond coördinatieregeling windenergie

door Michael van Dorp op 27 april 2012 2 reacties

in Beleid

Post image for Onwenselijke situatie rond coördinatieregeling windenergie

Het blijft onduidelijk hoe de regio invloed kan uitoefenen op de plaatsing van windmolens. Het overleg hierover in de Tweede Kamer ging donderdag niet door. Drentse gedeputeerden Munniksma en Kip-Martin tonen zich begripvol, maar teleurgesteld.

Onwenselijke situatie
Er is een verwarrende situatie ontstaan voor betrokken partijen, vanwege windenergieplannen van initiatiefnemers, het gebiedsplan van provincie en gemeenten en een Rijkscoördinatieregeling rond het plaatsen van molenparken. Het Drents bestuur geeft aan dat deze situatie onwenselijk is. De provincie is dé overheid voor ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergieparken is daar onderdeel van. Op dit moment is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing voor parken groter dan honderd megawatt (MW). De provincie en vier betrokken gemeenten werken momenteel aan een Drentse gebiedsvisie wind, die bijna is afgerond. Dit zou een belangrijk toetsingskader moeten zijn voor grootschalige initiatieven.

Verstorende werking
De provincies willen graag de verantwoordelijkheid nemen om inpassing van windmolens planologisch te regelen. De provincies hebben deze voorkeur vorige week aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is volgens de provincies nodig om in 2020 zesduizend MW aan windenergie op te wekken, wat overeenkomt met de nationale doelstelling voor windenergie op land. De provincies menen dat de Rijkscoördinatieregeling verstorend werkt op de aanpak van de gemeenten en provincies om windenergie een plek in hun gebied te geven. Een goed proces zou moeten leiden tot meer acceptatie en een betere ruimtelijke kwaliteit.

Bron: Provincie Drenthe

 • Ton hirdes

  Verschillende provincies hekelen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor grootschalige windenergie. Dat heeft alles te maken met de machtsstrijd waarin ze zitten met het Rijk over de vraag wie er over de ruimte in Nederland gaat. De RCR legt de regie voor grote windparken bij het Rijk.
  De regeling werkt goed; het Rijk weegt gedegen de verschillende belangen af, ook ruimtelijk. Dat zal ook in Drenthe gebeuren; op dit moment loopt bijvoorbeeld een MER-procedure die moet aangeven wat wel en niet mogelijk is in het gebied.
  De RCR is onmisbaar voor het halen van de Rijksdoelstelling voor duurzame energie. Maar wat nodig is, is een goede ruimtelijke visie eronder – en het vervelende is dat de discussie daarover vast is komen te zitten door de provincies zelf.
  Voor deze structuurvisie blijven de Provincies in gebreke met het aanwijzen van voldoende gebied voor windenergie. Deze impasse komt mede omdat ze er onderling niet uit zijn: geen provincie wil mogelijk extra gebied aanwijzen, als een andere provincie niet als eerste beweegt. Drenthe is daarop geen uitzondering. De oplossing is dus niet het beperken van een goed lopende RCR-regeling, maar een open discussie vanuit de provincies over ruimte voor wind. De windsector, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie, pleit voor een duidelijke regie vanuit het Rijk, zolang de Provincies het gesprek tussen de overheden belemmeren.

 • http://www.duurzamebrabanders.nl/blog Henk Daalder Windparken Wiki

  Coordinatie van het gebruik van de  ruimte en het landschap is nodig.
  Het landschap is een collectief goed, en niet het unieke eigendom van de de grondeigenaar.

  De fout in de aanpak van het rijk, provincies en wind ondernemers of cowboys, is dat ze systematisch de burgers en hun belangen buiten sluiten.

  Daarom moeten we met een Windenergie Wet de burger beschermen ten gen dat buitensluiten en het landschap tegen onnodig massale windparken van een of andere windcowboy
  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index.php/Windenergie_Wet 

  De RCR is er gekomen omdat de provincies het verdomden die coordinatie te doen. (op enkele regio’s na)
  De doelstelling van 6000 MW windpark vermogen is al jaren bekend, 
  en kan door heel Nederland gerealiseerd worden, deze doelstelling is in 2007 vast gesteld en moest in een paar jaar gerealiseerd worden.

  Het gebrekkige er aan is dat er niet verder dan 2020 gekeken wordt, terwijl de nu en nog te bouwen windparken er tot na 2030 staan
  De windcowboys bouwen nu snippers windpark, die het landschap verstoren en geen rekening houden met de windparken in de nabije toekomst. Er is geen regionale visie op een mooi landschap met windmolens

  Er moet eerst een gecoördineerd regionaal windpark ontwerp voor een (elke) regio gemaakt worden.
  Dat moet op regionale schaal, omdat windmolens in de hele regio zijn te zien. Burgers moeten dit beoordelen zoals zij zelf hun eigen windmolens in hun achtertuin plaatsen.
  De overheid stelt de omvang per regio vast, voor 2030 en 40, en de burgers bepalen waar ze dat invullen met hun eigen windmolens.
  Omdat het Rijk, Burgers systematisch  buitensluit, in het voordeel van de windcowboys, is er een Windenergie Wet nodig

  Hoewel provincies dit hadden kunnen weten, en intussen ook weten, deden ze niets anders dan de hakken in het zand zetten, en vooral niet verder kijken  dan 2020.
  En ook nog de eigen burgers buiten sluiten 

  Die buitengesloten en daardoor weerspannige burgers waren het instrument voor provincies om een duurzaam Nederland te blokkeren.

  Daarom moeten we het gebruik van het collectieve goed, ons landschap regelen met een Windenergie Wet

  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index.php/Windenergie_Wet 

Previous post:

Next post: