Meerderheid voor windmolens in eigen gemeente

Meerderheid voor windmolens in eigen gemeente

64 procent van Drentenaren staat positief tegenover de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente. Deze conclusie uit onderzoek uit 2008 blijft overeind, na de behandeling van een klacht door een geschillencommissie. Het onderzoek voldoet aan de kwaliteitseisen, aldus de commissie. 88 procent van de ondervraagden vindt dat het gebruik van windenergie in Nederland gestimuleerd moet worden.

Hevig verzet
Slechts 9 procent toont zich negatief over de plaatsing van windmolens in de eigen provincie; 4 procent is zeer negatief. Het Platform Storm, een actiegroep die zich hevig verzet tegen de komst van windmolens naar de regio, diende een klacht in naar aanleiding van het onderzoek. Het onderzoek zou “een aanfluiting” geweest zijn, met “inmenging in de onderzoeksresultaten” door de opdrachtgevers. De geschillencommissie heeft hiervoor geen aanwijzingen kunnen vinden en geeft Platform Storm daarom ongelijk.

Onjuiste conclusie
De commissie geeft wel aan dat de alinea over geschikte locaties in de samenvatting voor verbetering vatbaar is. De conclusie dat “het onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drentse bevolking de mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebied, agrarische gebieden of weilanden gepast is”, had hierin niet mogen worden opgenomen. De meningen verschillen namelijk onderling met betrekking tot veengebied, agrarische gebieden en weilanden. Over de plaatsing in agrarische gebieden toonden de respondenten zich het meest positief.

Procedurekosten
De geschillencommissie laat alle overige conclusies uit 2008 overeind. 84 procent van de inwoners van Drenthe is positief over windenergie. Van de bevolking is 66 procent positief tot zeer positief over de komst van windmolens naar de provincie. Omdat het onderzoek kwalitatief goed is uitgevoerd, maar op één punt een onjuiste samenvatting bevat, draagt de geschillencommissie de betrokken partijen op ieder de helft van de procedurekosten te betalen.

UPDATE 15/5 – Reactie Platform Storm
EnergieOverheid vroeg Platform Storm om een reactie op de uitspraak van de geschillencommissie. Hieronder het antwoord van Hilvert-Jan Baalman.

De conclusie dat een meerderheid van de inwoners in de provincie Drenthe voor plaatsing van windmolens zijn,  wordt door de uitspraak van het MOA (Markt Onderzoek Associatie)  ontkracht. De uitspraak van de commissie luidt:

“dat de stelling in de samenvatting van het rapport “Opinie onderzoek windenergie”
van juli 2008, dat het Onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drenten de
mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebieden, agrarische
 gebieden of weilanden gepast is (74 procent), niet wordt gedragen door de
onderzoeksresultaten en dat deze samenvatting dientengevolge op een essentieel
onderdeel niet voldoet aan de daaraan in kwalitatief opzicht te stellen eisen;”

Wij, als Platform Storm, kunnen niet anders concluderen dan dat alle bezwaren zijn overgenomen. Op basis van de ruwe onderzoeksdata was een betere analyse mogelijk geweest. Maar het ter beschikking stellen van deze ruwe data is door Newcom geweigerd. Verder erkent de commissie dat er kritische kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het onderzoek.

“De kritische kanttekeningen die in deze zaak gemaakt kunnen worden, zijn weliswaar serieus te nemen, doch zijn naar hun aard en inhoud in hun totaliteit nog niet zodanig ernstig, dat gezegd moet worden dat het Onderzoek de kwalitatieve toets niet kan doorstaan.”

Conclusie:

De uitspraak van de commissie ondersteunt de mening van Platform Storm dat de discussie (en opinie-onderzoeken) rondom plaatsing van windturbines op een zorgvuldige manier moet plaats vinden.  Opinie-onderzoeken zijn in algemeenheid een prima middel om dit te onderbouwen, mits correct uitgevoerd.
Het onderzoek van Newcom krijgt amper een voldoende, en is derhalve naar onze mening niet geschikt.

Meer informatie over het standpunt vindt u op de website van Platform Storm.