Onderzoek: gematigd optimisme in windenergiebranche

Onderzoek: gematigd optimisme in windenergiebranche

Nederlandse windenergie-professionals zijn gematigd optimistisch over de toekomst van windenergie in het land. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau Bosch & Van Rijn. De meerderheid van de 1200 ondervraagden denkt dat de doelstelling voor wind op land, 6.000 MW in 2020, ergens blijft steken tussen de 4.000 en 5.000 MW.

Nederland loopt achter
Wereldwijd is windenergie een succes. De sector groeit met tientallen procenten per jaar. In 2011 werd ruim 40.000 MW aan nieuw windvermogen geplaatst, goed voor een investering van zo’n 45 miljard euro. Windenergie groeit sneller dan iedere andere energievorm en biedt werkgelegenheid aan ruim een half miljoen mensen. In Nederland is de groei echter laag. Sinds 2009 is er jaarlijks niet meer dan enkele tientallen MW bijgeplaatst. De teller staat momenteel op 2.090 MW voor wind op land, maar het is de bedoeling van de rijksoverheid om ‘on-shore’ te groeien naar 6.000 MW in het jaar 2020. Er zal dan jaarlijks zo’n 500 MW bij moeten komen.

Uitdaging, methode en doelstelling
De 1200 respondenten uit de windenergiebranche kregen een drietal vragen voorgelegd. De vragen en de meest voorkomende antwoorden daarop waren als volgt:

Wat is volgens u de grootste uitdaging om de doelstelling van 6.000 MW te behalen?

  1. Het versterken van het draagvlak bij burgers en omwonenden.
  2. De rijksoverheid zal zich sterker moeten inspannen.
  3. Gemeenten zullen harder hun best moeten doen.

Wat is de meest wenselijke manier om meer windenergie op land te kunnen realiseren?

  1. Stimuleer dat burgers en omwonenden (financieel) participeren in windparken in de buurt.
  2. Besteed meer aandacht aan communicatie over nut en noodzaak van windenergie.
  3. Ontwikkel een nationale windenergievisie en wijs locaties aan waar grote windparken kunnen komen.

Gaat de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020 gehaald worden?

  • 88% van de respondenten denkt dat de doelstelling niet op tijd wordt gerealiseerd.
  • Meer dan 50% denkt dat de teller in 2020 ergens tussen de 4.000 en 5.000 MW zal staan. Het gemiddelde is 4.221 MW.

Aanbevelingen
Op basis van de antwoorden van de respondenten, heeft het adviesbureau enkele aanbevelingen geformuleerd. Allereerst wordt geconcludeerd dat de windenergiebranche gematigd optimistisch is over de eigen toekomst. Een groot deel van de respondenten verwacht een groei naar ruim 4.000 MW in 2020: een gemiddelde groei van 235 MW per jaar. De onderzoekers signaleren dat er veel wordt verwacht van de overheden, en dat er een nationale windvisie zou moeten komen die antwoord geeft op de vraag “Waar en waarom daar”. Ten slotte geeft het adviesbureau aan dat er behoefte is aan meer samenwerking en dialoog. Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan lokale burgers, bijvoorbeeld door het voor hen mogelijk te maken om (financieel) te participeren aan relevante initiatieven.