Dit zijn de afspraken van de Klimaattop 2016

Dit zijn de afspraken van de Klimaattop 2016

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys.

De beperking van alle afspraken komt overeen met 9% van de totale Nederlandse uitstoot. De drie afspraken met de grootste CO2e reductie zijn de ‘Lancering CO2 Smart Grid’, ‘De transitie van aardgas naar duurzame warmte’ en ‘Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven’, samen verantwoordelijk voor de reductie van 15,6 Mton CO2e oftewel 89% van de totale impact van de Klimaattop. Staatssecretaris Dijksma: ‘We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen.’

Daarnaast zijn er drie plannen die nog in een priller stadium zijn. De initiatiefnemers hebben de potentie van deze plannen al in kaart gebracht. Deze potentie is vertaald naar CO2e reductie en is ook opgenomen in deze publicatie. De plannen om met dit potentieel aan de slag te gaan zijn ondertekend op de Klimaattop. Dit zijn het ‘Deltaplan Duurzame Renovatie, Route 15.000’, ‘Energiepotentie watersysteem’ en ‘Truckplatooning: creating next generation mobility!’. De potentie van deze plannen samen is een reductie van 11,3 Mton CO2e. Van deze drie plannen is nog niet bekend in welke mate de potentie in 2030 gerealiseerd kan worden en daarom is dit getal niet meegenomen in de totale impact van de Klimaattop.

Lees hier het gehele rapport van Ecofys

 

Twaalf concrete plannen

Ecofys klimaattop CO2-reductie

Thema: Landbouw, bossen en landgebruik

Meer bos en hout in Nederland voor een leefbaar klimaat! (LB4)
Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Bos- en Natuurterreineigenaren, het Platform Hout Nederland en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen is het ‘Actieplan Bos en Hout 2050’ gemaakt. Dit wordt tijdens de Klimaattop aangeboden.Het Actieplan heeft voor Nederland een reductie van 1,4Mt CO2e per jaar in 2030 berekend en 3,1Mt CO2e per jaar in 2050.

Thema: Gebouwde omgeving

De transitie van aardgas naar duurzame warmte (GO1)
De uitdaging voor de gebouwde omgeving is groot. Er moet een transitie worden ingezet van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening, om in de toekomst CO2-neutraal te zijn. Bijna zeventig gemeenten en twee provincies tekenen tijdens de Klimaattop voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035. Voor de berekening van de CO2 reductie is het gasverbruik in woningen van deze gemeenten en provincies (CBS data) vervangen door een mix van alternatieven als restwarmte,  zonnewarmte en elektriciteit.

Energierenovatie woningen: winst voor iedereen (GO2)
Energierenovatie levert naast energiebesparing positieve effecten op diverse terreinen, zoals onder andere werkgelegenheid, gezondheid, sociale cohesie, leefbaarheid en waardevermeerdering. De besparing is berekend op basis van een 10% reductie van het energieverbruik in deze buurten.

Energietransitie bij huishoudens met lagere inkomens (GO3)
Niet alle huishoudens kunnen om financiële redenen mee in de energietransitie. Dit leidt tot negatieve maatschappelijke effecten. Bijna tien gemeenten tekenen om een wijk in hun gemeente energie-efficiënter te maken en de energielasten van lagere inkomensgroepen te verlagen. Voor de berekening is uitgegaan van een verbetering van gemiddeld energielabel E naar A voor de woningen in de wijken.

Thema: Transport en mobiliteit

Sluit je aan bij de beweging Anders Reizen: hoe verduurzamen we de mobiliteit van ons bedrijf? (TM4)
Bij de beweging Anders Reizen sluiten minimaal 14 bedrijven zich aan tijdens de Klimaattop. Ze spreken af te onderzoeken hoe ze hun mobiliteit kunnen verduurzamen en deze ervaring en kennis te delen met andere bedrijven. Op basis van ervaringen van eerdere deelnemers kan dit zorgen voor een 35% reductie in autokilometers van deze bedrijven. NS onderneemt zelf ook actie, dit door al in 2017 – een jaar eerder dan gepland – alle elektrische treinen te laten rijden op windenergie.

Stadsdistributie via een logistieke Hub (TM5)
Het Rijk en de gemeente Den Haag starten samen een pilot om te onderzoeken wat een logistieke Hub kan bijdragen aan een schone en goed bereikbare stad. Door de pilot reduceren zij 1818 kilometer per jaar en bij een succesvolle pilot kan dit initiatief verder opgeschaald worden en zo de impact flink vergroten.

Thema: Energie

Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven (E2)
Het bedrijfsleven gaat haar verantwoordelijkheid nemen om energiebesparing onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering. 250 energie neutrale bedrijventerreinen in 2021 is het doel met een totale reductie van 32PJ per jaar. Al meer dan 130 terreinen hebben zich hiervoor opgegeven. De CO2-impact van dit initiatief is berekend op basis van deze 32PJ met een verdeling over gas en elektriciteit conform cijfers van CBS.

Grootschalige zonne-energie op overheidsgronden (E5)
Het meest concrete zonne-energie project dat zal worden besproken is een zonnepark op de Slufter Maasvlakte dat zonnestroom kan leveren voor 25.000 huishoudens. De impact van dit park is berekend met een totaal geleverde elektriciteit van 87,5GWh/jr. Aangenomen wordt dat deze stroom de gemiddelde elektriciteit mix in Nederland conform projecties van de Nationale Energieverkenning 2016 vervangt. Wanneer meer overheidsgronden daadwerkelijk aangewend gaan worden voor grootschalige  energieopwekking is de impact vele malen groter.

Thema: Klimaatneutrale steden en regio’s

Energiebesparing in de openbare verlichting (KSR1)
Gemeenten en Rijkswaterstaat tekenen vijf afspraken om zo een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van het SER–Energieakkoord voor openbare verlichting. Eén van de afspraken is 100% LED in de openbare verlichting. De gemeenten die dit tekenen dragen meer dan gemiddeld bij aan de doelen van het Energieakkoord. Voor de gemeenten die tekenen voor 100% LED, is gerekend is met een besparing door LED van 30-60% ten opzichte van conventionele verlichting.

Thema: Financiering

Opstart Green Deal Nationale Koolstofmarkt (FIN3)
Binnen deze Green Deal werken marktpartijen en overheid aan methoden voor het vaststellen van de vermindering van de uitstoot als gevolg van deze projecten en het verhandelen van de vermeden  emissies om zo te zorgen voor de financiering van de projecten. Het doel is om in 2020, 0,5Mton aan additionele CO2e-uitstootvermindering te behalen via projecten in niet-ETS-sectoren en deze als uitstootrechten te vermarkten.

Thema: Technologie en innovatie

Via Smart naar Sustainable Bouwen (TI2)
OVG is samen met de ABN-AMRO een initiatief aangegaan voor de herontwikkeling van 50.000 m2 duurzame kantoorgebouwen in Amsterdam en Rotterdam. Het is de eerste officiële green loan van de ABN-AMRO voor herontwikkeling. Voor de nieuwe ontwikkelingen van OVG wordt minimaal energie neutraliteit gerealiseerd en waar mogelijk energie plus.

Lancering CO2 Smart Grid (TI6)
Tijdens de Nationale Klimaattop lanceren we een plan van aanpak om te komen tot ’s werelds eerste CO2 Smart Grid: een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2. Met 26 partners uit de markt, de maatschappij en de overheid onderzoeken we de komende twee jaar de uitrol van dit enorme CO2e emissie reductie project. De sleutel: CO2 is geen afval maar een  belangrijke bouwstof in de circulaire economie, in de eerste plaats voor de glastuinbouw maar ook voor de (bio)chemie, bouwmaterialen en andere sectoren.

Drie plannen in een priller stadium

 

Thema: Gebouwde omgeving

Deltaplan Duurzame Renovatie, Route 15.000 (GO4)
Het Dutch Green Building Council lanceert het Deltaplan Duurzame Renovatie. Het plan stelt dat momenteel 200 PJ per jaar aan gas wordt gebruikt in utiliteitsgebouwen in Nederland en dit moet terug naar 20 PJ in 2050. Hiervoor is een versnelling nodig naar diepe renovatie van 15.000 gebouwen per jaar .Gerekend is met een besparing van gemiddeld 75% op het totaleenergieverbruik van deze  gebouwen, waarbij is aangenomen dat er verhoudingsgewijs meer gas dan  elektriciteit zal worden bespaard.

Thema: Transport en mobiliteit

Truckplatooning: creating next generation mobility! (TM4)
Driekwart van wat we vervoeren gaat via de weg, daarom worden er nu stappen ondernomen om mobiliteit en transport anders in te richten én te organiseren met truckplatooning. Het streven is om in 2025 in alle logistieke stromen truckplatooning in een vorm toe te passen. Er wordt ingeschat dat deze techniek toegepast kan worden in 60% van de huidige vrachtkilometers afgelegd op snel- en hoofdwegen en zorgt voor 10% emissiereductie per km.

Thema: Energie

Energiepotentie watersysteem (E3)
Oppervlaktewater vormt een vrij onbekende bron van warmte en koude, die in een zeer substantieel deel van de landelijke warmte- en koudevraag kan voorzien. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben beiden de potentie in beeld laten brengen op de Digitale Potentiekaart voor de winning van koude/warmte uit oppervlaktewater. Deze wordt aangeboden en is te vinden via de Energieatlas.