Kamerleden Mulder en Van Tongeren willen meer geld voor onderzoek duurzame energie

Kamerleden Mulder en Van Tongeren willen meer geld voor onderzoek duurzame energie

Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) hebben afzonderlijk van elkaar een amendement voor de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2017 ingediend. Beide Kamerleden vragen om meer geld vrij te maken voor onderzoek op het gebied van duurzame energie.

In het amendement van Van Tongeren gaat zij in op de positie van Nederland in op de Mondiale CleanTech-ranking. Van Tongeren laat weten dat er meer geld nodig is om de doelstelling van een top-10 positie in 2030 te behalen. ‘In 2011 stond Nederland op plaats 21. Nederland stelt de helft minder publieke middelen beschikbaar voor financiering van clean tech R&D dan de top 10 landen in de mondiale clean tech ranking’, zegt Van Tongeren. Het Kamerlid is van mening dat het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van parijs forse onderzoeksinspanningen en investeringen in duurzame technologie vergt. ‘Van Nederland mag verwacht worden dat zij haar eerlijke aandeel levert om deze mondiale opgave mogelijk te maken. Het Topsectorenbeleid en de afspraken uit het Energieakkoord betreffende de ontwikkeling van clean tech zijn gericht op marktontwikkeling voor de Nederlandse industrie’, aldus van Tongeren.

Aanjaagfuntie

Van Tongeren wil met het extra budget niet alleen de positie van Nederland op de Clean tech ranking verbeteren, maar ook de kansen voor de Nederlandse economie verzilveren. ‘Daarvoor is een intensivering van het huidige publieke R&D budget voor clean tech onderzoek nodig’, zegt Van Tongeren.

‘Publieke financiering verlaagt het risico voor private partijen en kan een sterke aanjaagfunctie hebben voor de ontwikkeling van innovaties. Op voorhand is niet te bepalen welke innovaties slagen, daarom geldt dat het beschikbaar stellen van meer financiering voor het aanjagen van de ontwikkeling van nieuwe concepten de kans vergroot dat er een innovatie met groot marktpotentieel (en daarmee toegevoegde waarde) wordt gevonden.’

Van Tongeren stelt voor om een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken uit het niet-duurzame deel van het bedrijvenbeleid en dit toe te voegen toegevoegd aan het budgetartikel ‘onderzoekscentrum duurzame energie’ geoormerkt voor onderzoek naar hernieuwbare energie en energiebesparing. ‘Overheidsondersteuning op het gebied van toegepast energieonderzoek is essentieel om bedrijven ertoe aan te zetten het potentieel van nieuwe energietechnologieën te gaan verkennen en te benutten. Wat de toegevoegde waarde van de clean tech sector vergroot en de positie van Nederland op de Mondiale Clean Tech Ranking versterkt’, aldus Van Tongeren.

Energievoorziening in de toekomst

Ook Tweede Kamerlid Mulder wil pleit voor meer budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie. ‘Nederland investeert relatief weinig in onderzoek ten opzichte van vele andere Europese landen, en in de komende jaren nemen deze investeringen nog af. Dit is ook het geval voor investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie’, zeg Mulder in haar amendement.

Volgens het Kamerlid moet er meer worden geïnvesteerd in de nieuwe technologieën en producten voor onze energievoorziening in de toekomst. Mulder gebruikt daarbij een quote van de adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie: ‘Er is wel geld beschikbaar voor de uitrol van duurzame energie (die steun richt zich op de goedkoopste nu beschikbare technologieën), maar het energiebeleid prikkelt nauwelijks tot de verbetering van bestaande technologieën of de ontwikkeling van nieuwe, dan wel tot andere manieren om emissies te beperken (zoals energiebesparing).’

Nieuw innovatie- en onderzoeksinstituut

Agnes Mulder wil 50 miljoen euro vanuit de begrotingsreserve duurzame energie investeren in energie-innovatie. In de begrotingsreserve duurzame energie zit per 31 december 2016 1,46 miljard euro, waarvan 400 miljoen euro niet juridisch verplicht. Mulder is ervan overtuigd dat deze middelen beter al voor een deel in 2017 kunnen worden besteed, dan mogelijk daarna, aan een duurzame energievoorziening en een CO2 neutrale economie in 2050.

Mulder pleit daarnaast voor een nieuw innovatie- en onderzoeksinstituut: ‘Ik beoog dat 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een nieuw, gezamenlijk door TNO en ECN toegepast innovatie- en onderzoeksinstituut naar duurzame energie, waaronder zonne-energie, in Petten. Ook de provincie Noord-Holland, de regio Noord-Holland Noord en bedrijfsleven willen hierin investeren. Nederland heeft topuniversiteiten die de beste zonnewagens ter wereld bouwen, maar geen toegepast onderzoeksinstituut die onderzoek en markt verbindt. Daarnaast kunnen de uitgaven voor duurzame energieprojecten en de Demonstratie-regeling Energie Innovatie worden geïntensiveerd.’

Bron: Overheid.nl

Beeld : publiek domein / publiek domein