Overheid zet ‘windteams’ in

Overheid zet ‘windteams’ in

De landelijke, provinciale en lokale overheden gaan nauw samenwerken om een impuls te geven aan windenergie. Zogeheten ‘windteams’ moeten gaan adviseren bij het doorlopen van procedures en bij de communicatie tussen de verschillende partijen.

De nood is aan de man, want om de Europese doelstelling van negen procent duurzame elektriciteit in 2010 te halen, moet Nederland de windenergie capaciteit op land verdubbelen. Momenteel staan er in Nederland windmolens met een totaal vermogen van meer dan 2000 megawatt. Deze voorzien in 3,9 procent van de totale Nederlandse stroombehoefte.

De ministers Cramer (VROM), Van der Hoeven (EZ) en Verburg (LNV) hebben met provincies (IPO) en gemeenten (VNG) hebben nu nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak om dat te realiseren.

Maatregelen
Naast de windteams bestaan de maatregelen uit:
– één helpdesk voor alle vragen rond windenergie
– eenduidige en objectieve online informatievoorziening
– verdere aanpak van knelpunten in rijksregelgeving op het gebied van radar, geluid, externe veiligheid en rentabiliteit.
– een landelijke campagne om draagvlak te vergroten voor windenergie op land.

Langetermijnvisie
Daarnaast gaan het Rijk, IPO en VNG samen met andere partijen een verkenning uitvoeren naar de doorgroeimogelijkheden van windenergie op land na 2011. Dit gebeurt door twee modellen te onderzoeken: het bundelen van vooral grote windmolens in grootschalige windparken en het combineren van windmolens met bedrijventerreinen, havengebieden of met grootschalige infrastructurele projecten. Ook de landschappelijk inpassing krijgt bij de ontwikkeling van deze modellen nadrukkelijk de aandacht.

Bron: persbericht