Bewoners tevreden over LED-proeven gemeenten

Bewoners tevreden over LED-proeven gemeenten

In 2008 bleek dat er bij gemeenten grote behoefte ontstond aan objectieve informatie over LED-oplossingen voor openbare verlichting. Omdat het om een nieuwe technologie gaat met hoge verwachtingen t.a.v. energie-efficiëntie en levensduur die door sommige leveranciers geclaimd wordt, geeft het Agentschap NL hierover informatie op haar website.

Er zijn de afgelopen jaren een groot aantal proeven op gebied van LED in de openbare verlichting (OVL) uitgevoerd. Het gaat om 250 pilots, in 150 gemeenten. Uit deze pilots en enkele andere pilots blijkt dat bewoners en verkeersdeelnemers over het algemeen tevreden zijn met de (nieuwe) LED-verlichting. Men is doorgaans redelijk tevreden over het lichtniveau e nde lichtkleur en er wordt geen afname van de sociale veiligheid ervaren. In vergelijking met de oude situatie ervaart men LED-verlichting vaker als lichte vooruitgang dan als een verslechtering.

Terugverdientijd
Hoewel er grote verschillen zijn geconstateerd in de prestaties van verschillende producten, bedroeg de potentiële energiebesparing anno 2009 circa 10 à 15  procent ten opzichte van de bestaande (veelal compact-fluorescentie) installaties. Dit zal in 2010 met de verbeterde technologie nog gunstiger worden, zeker als er dan ook dimmen wordt toegepast. De kostenreductie door energiebesparing kan echter teniet gedaan worden door de hogere kosten voor het aanpassen van het lichtontwerp. Bij de uitgevoerde pilots ligt de terugverdientijd tussen de 10 en 15 jaar. Voor veel gemeenten is dit te lang. Door de daling van de prijs van ledverlichting is de terugverdientijd inmiddels korter.

Slechte ervaringen
Enkele gemeenten zoals Eindhoven, Breda, Assen en Tilburg zijn zo tevreden over de pilots dat men heeft besloten om LED-verlichting op grote schaal in te voeren. Diverse gemeenten die met leveranciers zonder ervaring op OVL-gebied in zee zijn gegaan, hebben echter ook slechte ervaringen met LED. In sommige gevallen zijn deze pilots zelfs vroegtijdig gestopt.

Het aanbod van LED verlichting op dit moment is zeer divers en de technische verschillen worden vaak nog niet eenduidig genoeg gecommuniceerd. De keuze tussen LED- en conventionele verlichting hangt per situatie samen met de juiste afwegingen op technisch, milieutechnisch en economisch gebied. Daarom is het van belang dat de beheerders en bestuurders goed geïnformeerd worden over de do’s en don’ts van de LED pilots en de mogelijkheden van (kwalitatief goede) LED- en conventionele verlichting.