5 tips om je als gemeente te wapenen tegen schaliegas

5 tips om je als gemeente te wapenen tegen schaliegas

Milieudefensie publiceert een juridische handleiding met praktische tips voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die te maken krijgen met proef- of meer permanente boringen naar schaliegas in hun gebied. Hieronder een samenvatting van de tips van Milieudefensie.

Bestuursorgaan als grondeigenaar

Wat zich tussen aardoppervlak en de honderd meter-grens bevindt valt onder het eigendom van de grondeigenaar. Schaliegas ligt meer dan honderd meter onder de grond. Werkzaamheden en bouwwerken in het kader van (proef)boringen naar schaliegas dient de grondeigenaar daarom te gedogen. Wel heeft de eigenaar recht op schadevergoeding. De exploitant van de schaliegasmijn moet bovendien zoveel mogelijk rekening houden met het gewenste gebruik van de grondeigenaar.

Bestuursorgaan als belanghebbende

Als belanghebbende partij kunnen bestuursorganen invloed uitoefenen op de inhoud van plannen en besluiten van andere bestuursorganen die nodig zijn om boringen te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan de omgevingsvergunning, de mijnbouwvergunning, de waterwet en het bestemmings- of inpassingsplan. Maak ook gebruik van uw adviesrecht, uw recht om een verklaring van geen bezwaar onder voorwaarden te verlenen of te weigeren en inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden zoals het indienen van zienswijzen, bezwaar en hoger beroep.

Bestuursorgaan als regelgevend en besluitvormend orgaan

Beleidsstukken zijn voor het betreffende orgaan bindend, maar met regelgeving moeten alle bevoegde gezagen rekening houden. Via die weg is het mogelijk om schaliegasboringen aan beperkingen te binden, met het oog op het voorkomen van overlast, gevaar of schade voor bewoners en gebruikers van het gebied of de belangen die aan het orgaan zijn toevertrouwd. Denk hierbij aan besluiten en plannen binnen het ruimtelijk bestuursrecht, Wet Milieubeheer en waterregelgeving.

Aanbevelingen

1. Screen op zo kort mogelijke termijn uw ruimtelijke plannen, verordeningen en beleid.

2. Houd rekening met uw belangen bij vergunningverlening.

3. Houd bewoners en gebruikers van uw gebieden op de hoogte van ontwikkelingen, plannen en appellabele besluiten en bied hen financiële of inhoudelijke ondersteuning aan.

4. Voer overleg met de rijksoverheid via VNG, IPO en UvW over de bescherming van uw belangen.

5. Maak gebruik van uw rechten als grondeigenaar.

Voor meer informatie over schaliegasvrije gemeenten, zie ons eerdere bericht ‘Schaliegasvrije gemeenten niet machteloos‘ en de website van de schaliegasconferentie van maandag 3 juni 2013 in Utrecht.

Bron: Milieudefensie
Bron foto: Fibronot