Adviescommissie Kamp: “Breder onderzoek schaliegas nodig”

Adviescommissie Kamp: “Breder onderzoek schaliegas nodig”

Een groot deel van Nederland is geschikt bevonden om te boren naar schaliegas en steenkoolgas. Dit concludeert de
Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) uit de concept deelrapporten die het ministerie van Economische Zaken aan haar verstrekt heeft. Wel adviseert de MER meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’, zoals de drinkwatervoorziening en de mogelijke overlast voor omwonenden.

Onderzoek schaliegas

Minister Kamp heeft de MER gevraagd een tussenadvies uit te brengen. Binnen enkele weken presenteert zijn ministerie van Economische Zaken het  onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland voor het milieu. Ingenieursbureau Arcadis voert dit onderzoek uit.

Drinkwaterwinning en overlast

Volgens de MER is het onderzoek ‘vooral technisch’. Het tussenadvies van de MER is gebaseerd op de concept deelrapporten van de studie. De MER geeft een inkijkje in de concept resultaten:

  • Uit de studie blijkt dat de lagen die potentieel geschikt zijn voor schaliegaswinning in een groot deel van Nederland liggen. Volgens de MER is het onduidelijk of het Rijk schaliegaswinning overal wil toestaan en hoe het Rijk rekening wil houden met stedelijke of beschermde gebieden (zoals natuurgebieden of drinkwaterbescherming)
  • Nut en noodzaak van schaliegaswinning is buiten de studie gehouden. Vanwege de maatschappelijke zorgen en om draagvlak voor schaliegaswinning te verkrijgen is deze informatie wel gewenst. Inmiddels zijn er 45 gemeenten tegen het boren van schaliegas op hun grondgebied.

Het verbreden van de studie kan via een ‘Structuurvisie’. De Commissie adviseert de minister dit te onderzoeken en ook om de informatie ‘transparant en begrijpelijk voor de buitenwereld te houden’.

Gebrek aan transparantie

Over het gebrek aan transparantie is vorige week een rel ontstaan. Minister Kamp verzocht leden van de Klankbordgroep Schaliegas de informatie uit het concept rapport geheim te houden en ze dienden daartoe een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Een leegloop in de Klankbordgroep Schaliegas was het gevolg. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stapten uit de Klankbordgroep, evenals de gemeente Noordoostpolder en Boxtel. Ook Milieudefensie verliet de Klankborgroep.
Hoe Kamp zijn draagvlak bij lagere overheden en maatschappelijke organisaties gaat herstellen, is onbekend.

Bron: persbericht MER