Kamp: energiebelasting in rekening brengen bij afnemer lokale energie

Kamp: energiebelasting in rekening brengen bij afnemer lokale energie

Bedrijven of lokale energiecoöperaties die zonnepanelen op daken leggen waarvan zij niet de eigenaar zijn, zullen de afnemer van deze zonnepanelen de energiebelasting in rekening moeten brengen. Als eigenaar van de zonnepanelen zijn ze namelijk verplicht tot volledige afdracht van energiebelasting. Dit kan worden geconcludeerd uit een Memorie van Antwoord van 31 oktober jl. waarin minister Kamp van Economische Zaken een aantal vragen van Tweede Kamerleden beantwoordt over de komende wijzigingen in de Elektriciteitswet. Deze interpretatie van de wetswijzigingen heeft verstrekkende gevolgen voor bestaande en toekomstige business cases van o.a. lokale energiecoöperaties en andere ‘derde partijen’. Maar ook aan de vraagkant, bij gemeenten en woningcorporaties, heeft deze nieuwe regel gevolgen. Zonne-energie wordt voor hen veel minder aantrekkelijk om af te nemen binnen de genoemde constructie. Een huur – of leaseoverkomst tussen aanbieder en afnemer zou wel uitkomst kunnen bieden, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Lokale energie, saldering en energiebelasting (update 26 november 2013)

Op het moment zijn er diverse regels van kracht die impact hebben op de business case van lokale energie-opwekking. Energieoverheid somt de meest relevante op:

  • Normaliter kan een kleinverbruiker zijn productie volledig salderen met zijn verbruik, het zogenaamde salderen. Per 1 januari 2014 mag er onbeperkt gesaldeerd worden door deze groep die eigenaar zijn van hun zonnepanelen. Deze huishoudens / kleinverbruikers kopen hun zonnepanelen in bij een installateur, bouwmarkt of een collectief.
  • Daarnaast zijn er particulieren collectieven die samen investeren in zonnepanelen / windturbines en collectief energie opwekken. Denk aan een vereniging van eigenaren (eigen dak op appartement) of een groep bewoners die zonnepanelen laat plaatsen in samenwerking met een school (vreemd dak). Voor deze groep geldt per 1 januari 2014 een nieuwe bepaling: een belastingkorting van 7,5 eurocent / kWh op hun energiebelasting. Het Rijksoverheid begroot voor 2014 10 miljoen euro om deze maatregel te dekken.
  • In de bovenstaande ‘memorie van antwoord’ stelt Kamp wel een aanvullende voorwaarde: zodra het opwekkingsproject plaatsvindt met behulp van een derde partij’ en er afgerekend wordt per kWh, wordt niet beschouwd als opwek van ‘voor rekening en risico’ van de gebruiker. De consequentie is dat in deze gevallen alsnog energiebelasting moet worden afgedragen over de opgewekte stroom. Een voorbeeld van een ‘derde partij’ kunnen professionele ‘ontzorgers’ zijn, maar ook een groep betrokken (kapitaalkrachtige) bewoners, georganiseerd in een coöperatie, die investeren in een zonnestroominstallatie en daarmee voor een school van zonnestroom voorzien.

‘Eigenaar zonnepanelen betaalt energiebelasting’

Deze laatste beplaning staat in het Memorie van Antwoord van minister Kamp als volgt (juridisch) beschreven: “Doorslaggevend is, of de opwekking van de elektriciteit plaatsvindt voor rekening en risico van de verbruiker. Voor wat betreft het element ‘rekening’ is bij zonnepanelen vereist, dat de kosten van het gebruik van de installatie voor rekening van de verbruiker komen. In geval van eigendom behoren daartoe de onderhoudskosten, maar in geval van huur of lease is het voldoende dat de huur- of leasetermijnen voor rekening van de verbruiker komen. Voor wat betreft het element ‘risico’ is bij zonnepanelen vereist, dat ingeval de hoeveelheid daadwerkelijk opgewekte elektriciteit mee- of tegenvalt, deze afwijkingen rechtstreeks ten bate c.q. ten laste van de verbruiker komen. Hieraan is bij huur of lease voldaan, als de huur- of leasetermijnen enkel gerelateerd zijn aan de duur van het gebruik en niet aan de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Van opwekking voor rekening en risico van de verbruiker is echter geen sprake als de zonnepanelen onder zodanige voorwaarden ter beschikking gesteld worden dat de verbruiker mede voor de hoeveelheid opgewekte elektriciteit betaalt”.
Samengevat: zodra een ‘derde partij’ met de gebruiker een huur – en leaseovereenkomst sluit, de afnemer eigenaar wordt van de installatie en fus daarmee niet de volledige energiebelasting hoeft af te dragen.

Weerstand

De nieuwe regel zorgt voor weerstand bij een aantal duurzame energieondernemers zoals ondernemers Jan Willem Zwang (Green Spread), Pauline Westendorp (Wij Krijgen Kippen) en Joost de Valk (Pluk de Zon). Laatstgenoemde heeft namens deze groep ondernemers en zijn opdrachtgevers, de gemeente Amsterdam en gemeente Almere, een brandbrief gestuurd (zie download hieronder) naar de Eerste Kamer commissie die de wetswijziging behandelt. Ook energiebedrijf Greenchoice steunt deze actie. Bovenstaande ondernemers hebben (een aantal) projecten opgezet volgens een zogenaamd ‘ontzorgmodel’. Hierbij investeert een ‘derde partij’, waarmee de gebruiker ontzorgd wordt, die op zijn beurt de opgewekte elektriciteit afneemt. Hiermee ontstaat er volgens de betrokken partijen ‘een prikkel voor de derde partij, die de expertise heeft, om op een zo professionele en efficiënte wijze duurzaam zonnestroom voor de gebruiker op te wekken’.

Brandbrief

Lees hieronder de brandbrief aan de voorzitter van de commissie Economische Zaken.