Triomf Urgenda: Nederlandse Staat moet uitstoot broeikasgassen reduceren

Triomf Urgenda: Nederlandse Staat moet uitstoot broeikasgassen reduceren

Vandaag volgde de rechterlijke uitspraak in de klimaatzaak aangespannen door Urgenda: Nederland zal toch de CO2-uitstoot in 2020 moeten beperken met ten minste 25%. Nu koerst de overheid af op 17%.

De uitspraak in de #klimaatzaak van Urgenda en 900 andere eisers volgde op de zitting van afgelopen 14 april. Urgenda stelt dat de overheid een zorgplicht heeft jegens de burger en daarom alles moet doen om een milieuramp te voorkomen. De rechter geeft Urgenda nu gelijk. Zo staat in de uitspraak geschreven: ‘Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen.’

 

Overheid moet méér doen

Met de uitspraak zegt de rechtbank dat de Nederlandse overheid ‘meer moet doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door klimaatverandering te keren’, en wijst hierbij expliciet op de zorgplicht van de overheid. ‘De staat heeft de zorgplicht om het leefmilieu te verbeteren en het ligt in zijn macht om effectief controle uit te oefenen op het Nederlandse emissieniveau, zei de rechter. De staat speelt daarom een cruciale rol in de overgang naar een duurzamer samenleving.’ Deze zaak en de uitspraak is uniek in de wereld. Op NOS noemt Directeur Marjan Minnesma van Urgenda de uitspraak een grote overwinning. ‘Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei dit gaat nooit gebeuren. De uitspraak betekent dat mensen over de hele wereld hun staat kunnen aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2.’

Doelstelling opgekrikt

In eerste instantie vroeg Urgenda om de overheid te verplichten tot 40% reductie (gerekend vanaf 1990), de bovengrens van de norm die gehanteerd wordt in de klimaatwetenschap. De rechtbank echter vond dat zij zich niet in het politieke domein kon bewegen en daarom de ondergrens van 25% als doelstelling nam.

Bekijk een video van de uitspraak in de Urgenda klimaatzaak: