Ernstige hinder door windturbines voor 8% van omwonenden

Ernstige hinder door windturbines voor 8% van omwonenden

8% van bewoners die naast een windturbine wonen, zullen daar ernstige hinder van ondervinden. Dat is de verwachting van onderzoekers van het Kennisplatform Windenergie.

Vorige week bood de minister van Infrastructuur en Milieu het kennisbericht ‘Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids)effecten’ aan de Tweede Kamer aan. Hierin staat de kennis die tot op heden bekend is over de gezondheidsgevolgen van het geluid van windturbines op omwonenden. Het kennisbericht werd opgesteld door het Kennisplatform Windenergie.

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer somt minister Schultz van Haegen de bevindingen uit het rapport op.

Negatief effect op gezondheid

Op grond van de beschikbare kennis wordt verwacht dat 8 à 9 procent van de omwonenden ernstige hinder zal ondervinden als het geluidniveau gelijk is aan de huidige geluidsnorm voor windturbines.

Er is voldoende bewijs dat de stress ten gevolge van chronische hinder of door het gevoel dat door de windturbines de omgevings- of levenskwaliteit afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen die in de buurt van windturbines wonen. Naast geluid spelen trillingen, slagschaduw, waarschuwingslichten en andere visuele aspecten daarbij een rol.

Een opmerkelijke conclusie is dat of iemand last ondervindt onder meer afhankelijk is van visuele aspecten, de houding ten aanzien van windturbines in het landschap, het proces rondom plaatsing en het hebben van economisch belang bij windenergie.

Nederlandse norm

De Nederlandse norm is niet duidelijk afwijkend van normen in andere Europese landen en komt vrijwel overeen met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor beperking van het geluidniveau buitenshuis in de nacht. Daarnaast is de geluidsnorm voor windturbines strenger dan de geluidsnorm voor verkeer of industrie en wijkt deze niet veel af van de normen voor stiltegebieden.

Kennisplatform Windenergie

Het kennisplatform is opgetuigd naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om kennis over windenergie beschikbaar te maken aan beleidsmakers, lokale overheden en andere betrokkenen. Daarnaast heeft het tot doel om een dialoog tussen belanghebbenden te faciliteren. Organisaties die deelnamen aan het platform zijn onder meer Aarten Wind Solutions, Energie Onderzoek Centrum Nederland en de Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen.

Het kennisbericht is de uitkomst van de pilot van het kennisplatform dat op 14 september 2014 van start ging.

Beeld Wind turbine: Oast House Archive / Oast House Archive