Alternatieve locaties voor windturbines in Rotterdam

Alternatieve locaties voor windturbines in Rotterdam

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. In totaal gaat het om 32 alternatieve locaties.

Medio 2012 sloten de provincie en de toenmalige stadsregio Rotterdam een convenant voor de realisatie van minimaal 150 MW opgesteld vermogen aan windenergie. Later bleek echter dat een gedeelte van de aangewezen locaties om technische reden minder turbines kunnen herbergen.

32 nieuwe locaties voor windturbines

Van de oorspronkelijke locaties uit het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam is een gedeelte afgekeurd vanwege milieutechnische redenen. De locaties die nog wel geschikt zijn, hebben de potentie 80 MW op te leveren, een groot verschil met het oorspronkelijke plan. Om de minimale lat van 150 MW te halen, is de provincie Zuid-Holland nu bezig met onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe locaties. Het gaat om 32 alternatieve locaties in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nisserwaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen.

Om een zorgvuldige afweging te maken bij de keuze van locaties laat de provincie eerst een milieueffectrapport opstellen. In dit onderzoek zal aandacht zijn voor effecten van windturbines op de leefomgeving en het milieu. Bijvoorbeeld voor aspecten als: geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en veiligheid. Uit het onderzoek moet blijken of op basis van basis van milieutechnische criteria de locaties geschikt zijn om windturbines te realiseren.

Wanneer ze na dit onderzoek geschikt worden bevonden, kunnen de Provinciale Staten ze opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit. Dat is een eerste stap om windturbines op deze locaties planologisch mogelijk te maken.

Naar verwachting zal het advies in het eerste kwartaal van 2016 worden vastgesteld en kan het milieuonderzoek dan beginnen. Na de zomer van 2016 zou duidelijk moeten zijn welke locaties daadwerkelijk geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten welke locaties worden opgenomen in een herziene VRM.

Bron: Windenergie nieuws en Provincie Zuid-Holland

Beeld windmolens: Shutterstock