Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Nieuwe stimuleringsregeling voor verduurzaming sportaccommodaties

Sportclubs doen te weinig voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van de accommodaties, vindt de overheid. Daar kan een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen verandering in brengen.

Tot en met boekjaar 2014 werden sportclubs ontzien door de regeling teruggave energiebelasting, ook wel Ecotax genaamd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij monde van minister Schippers, gaf eind 2013 al aan dat aan deze teruggaveregeling een einde zou komen. De nieuwe subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties komt daarvoor niet in de plaats, maar vormt wel een regeling waarmee sportclubs die willen verduurzamen een stevige steun in de rug krijgen. Hierover publiceerden wij eerder al op EnergieVastgoed. Nu zijn ook de details van de regeling bekend.

Sportverenigingen en -stichtingen kunnen gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccomodaties, als zij energiebesparende maatregelen treffen. Het gaat dan om de investering in de gebouwschil (o.a. beglazing, isolatie), gebouwgebonden installaties, terreinverlichting, maar ook systemen voor lokale opwekking zoals Pv-installaties. De subsidie is voor de investering in installaties en systemen, exclusief arbeidsloon. Volgens eerder onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie, vormt de financierbaarheid van maatregelen voor energiebesparing de grootste belemmering. Behalve de subsidie is ook een borgstelling mogelijk om de financiering te vergemakkelijken.

Voorwaarden

Een sportvereniging kan 30% subsidie krijgen, een sportstichting 15% (vanwege de BTW-verrekening). De subsidie wordt verhoogd met 500 euro zodra een onafhankelijk energieadvies is opgesteld. De maximale subsidie bedraagt 125.000 euro per jaar of per jaarlijkse aanvraag. Een club kan dus in fasen jaarlijks maatregelen (laten) realiseren. De termijn voor het realiseren van de maatregel is maximaal één jaar na verstrekking van de subsidie. Per jaar bedraagt het totale subsidieplafond 6 miljoen euro. Naar schatting zou dit zo’n 400 aanvragen kunnen dekken.

De aanvrager moet de partij zijn die de energierekening betaalt en van dezelfde bankrekening ook de investeringskosten. De club heeft ieder jaar de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Het minimale bedrag dat in aanmerking komt voor subsidie is 3000 euro. Voordat subsidie verstrekt kan worden, moet een overeenkomst bestaan voor levering en installatie, die niet eerder dan 1 september 2015 mag zijn aangegaan en maximaal negen maanden voor indiening van de subsidieaanvraag.

Maatregelen

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016. Dit houdt in dat alle voorbereidende werkzaamheden door de sportclub verricht moeten zijn, zoals het energieonderzoek, het bepalen van de mogelijke en gewenste maatregelen, de offerte en opdracht onder voorbehoud voor installatie, en het plan voor realisatie en monitoring van de resultaten. De maatregelen die aan aanmerking komen voor subsidiëring zijn:

  • Energiezuinige verlichting, binnen, en buiten langs het veld
  • Intelligente regelingen voor verwarming, tapwaterinstallatie en ventilatie
  • Warmteterugwinning uit ventilatielucht en/of afvoerwater
  • Isolatie aan gevel of glas
  • Duurzame energieopwekking met zon

Activatieprogramma

Vanwege de soms complexe overlegstructuur rond sportaccommodaties, waarbij bijvoorbeeld de gemeente eigenaar is en meerdere sportclubs van de faciliteiten gebruikmaken (split incentive), zal het verduurzamen niet vanzelf gaan. Naar verwachting zullen in de markt initiatieven ontstaan waarmee clubs geholpen worden. Een eerste voorbeeld daarvan is de ‘Energie Estafette‘. Deze projectorganisatie heeft een werkbare methodiek ontwikkeld om in zeven stappen verduurzaming voor sportclubs te realiseren, inclusief subsidieaanvraag en het regelen van financiering en borgstelling. Ook zorgt de Energie Estafette voor resultaatmeting, via energiemonitoring.

De regeling is 1 september jl. gepubliceerd. Indienen van een aanvraag kan vanaf 4 januari 2016 om 09:00 uur. Eigenaren van sportaccommodaties, zoals gemeenten, doen er goed aan tijdig in overleg te gaan met de gebruikers, de sportverenigingen en -stichtingen.

Informatie over de subsidieregeling: RVO.nl

Meer informatie over het activeringsprogramma: www.EnergieEstafette.nl

Beeld sportclub_zwembad: ksaha