Productie windmolens met bijna 9% toegenomen in 2014

Productie windmolens met bijna 9% toegenomen in 2014

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2014 met bijna 9% toe. De toename is vooral te danken aan de uitbreiding van de capaciteit: het opgestelde windvermogen steeg met 160 megawatt tot ongeveer 2,9 duizend megawatt, een stijging van 6%.

Persbericht – De uitbreiding was voor een belangrijk deel te danken aan het gereed komen van enkele grote parken met SDE(+)-subsidie. In 2014 kwam 49% van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie, schrijft het Compendium voor de Leefomgeving.

Flevoland heeft meeste windmolens

Bij de verdeling van de windmolens over het land valt op dat de meeste windmolens in de kustprovincies staan. Dat is niet verwonderlijk, gezien het grotere windaanbod. Bij de plaatsing van de windmolens is het windaanbod echter niet de enige factor. Ook de beleving over de inpasbaarheid in het landschap speelt een belangrijke rol. Dat verklaart waarom in Flevoland de meeste windmolens staan, ondanks het feit dat Flevoland niet de meest gunstige windcondities heeft.

Subsidies cruciaal voor nieuwe windmolens

Elektriciteitsproductie uit windenergie is vooralsnog duurder dan het produceren van elektriciteit uit aardgas, kolen of nucleaire bronnen. Subsidies voor windenergie zijn daarom cruciaal voor investeerders in windmolens. In 2014 ontvingen de windmolenproducenten voor hun elektriciteitsproductie 289 miljoen euro, aldus RVO.

Vertraagd effect stopzetting MEP-subsidie

In augustus 2006 sloot de minister van Economische Zaken de destijds belangrijkste subsidieregeling, de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP), vanwege de grote populariteit en daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen voor de overheid.
Bestaande projecten en projecten die al waren ingediend, hebben hier geen last van gehad. Nieuwe windmolenprojecten hebben een lange doorlooptijd (planologische procedures, regelen financiering, bouwtijd). Als gevolg daarvan is pas in de cijfers vanaf 2009 het effect te zien van het stopzetten van de MEP-subsidie.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Op 1 maart 2015 stond er ongeveer 1900 MW aan windmolens met SDE-subsidie. Er zijn weer veel SDE-subsidieaanvragen ingediend en toegekend voor nieuwe windmolens. Op basis van de toegekende subsidies zou nog 800 MW aan windmolens op land neergezet kunnen worden. Een flink deel daarvan betreft het grote windmolenpark in de Noordoostpolder, dat nog in aanbouw is.

Wind op zee

In 2006 is het eerste windpark op zee in gebruik genomen. In 2008 het tweede. Samen zijn deze twee parken nu (2014) goed voor ongeveer een twaalfde van het windvermogen en een achtste van de elektriciteitsproductie uit windenergie. De windmolens op zee produceren dus meer elektriciteit per eenheid dan de windmolens op land. Daar staat tegenover dat windmolens op zee fors duurder zijn. Per saldo is elektriciteit uit wind op zee duurder dan wind op land.

In 2015 is een start gemaakt met het in gebruik nemen van het derde windmolenpark op zee (Luchterduinen met 129 MW). Noordelijk van Schiermonnikoog en Ameland zal in 2015 begonnen worden met de bouw van twee windparken (Gemini) met een gezamenlijk vermogen van 600 MW.

Toekomstplannen wind op zee

In het Energieakkoord is een ambitieuze doelstelling voor wind op zee afgesproken: namelijk 4450 MW totaal in 2023. Dat betekent dat er voor 3450 MW extra aan windparken op zee gesubsidieerd moet worden. In 2015 is gestart met de aanbestedingen opdat de eerste wind-op-zeemolens in 2019 kunnen draaien. Vanwege de hoge verwachte subsidiekosten besteedt het Energieakkoord veel aandacht aan kostendaling voor wind op zee, welke bereikt zou moeten worden door innovaties en productiviteitswinst bij aanleg van de parken.

Toekomstplannen wind op land

In 2020 wil het Rijk 6000 MW aan opgesteld windvermogen op land hebben gerealiseerd. Dit is inclusief de bestaande windturbines. In juni 2013 hebben de provincies afgesproken hoe ze deze 6000 MW onderling willen verdelen. De provincies spelen vooral een rol bij de verlening van vergunningen. De subsidies blijven een taak van de landelijke overheid.

Beeld Windmolens bij Herkingen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed