Stormloop bij opening subsidieregeling sportaccommodaties

Stormloop bij opening subsidieregeling sportaccommodaties

De nieuwe subsidieregeling voor sportaccommodaties die investeren in maatregelen voor energiebesparing kent een mooie start. RVO telde op de openingsdag begin deze week al 415 aanvragen.

Sportclubs, -verenigingen en -stichtingen kunnen sinds 4 januari jl. gebruikmaken van de nieuwe ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties‘, zoals de stimuleringsregeling voluit heet. Om energiebesparing bij sportverenigingen te bevorderen, zijn investeringen in energiezuinige installaties en voorzieningen en systemen voor duurzame opwekking zoals zonnepanelen tot 30 procent subsidiabel. Ook voorziet de regeling in een tegemoetkoming voor de kosten van benodigd energieonderzoek.

Subsidieregeling sportaccommodaties

De nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties is een antwoord op de regeling teruggave energiebelasting, ook wel Ecotax genaamd, die vorig jaar ten einde kwam. De subsidie is bedoeld voor investeringen in de gebouwschil (o.a. beglazing, isolatie), gebouwgebonden installaties, terreinverlichting, maar ook systemen voor lokale opwekking zoals Pv-installaties. De subsidie dekt een deel van de investering in installaties en systemen, maar dan exclusief arbeidsloon. Behalve de subsidie is ook een borgstelling mogelijk om de financiering van de investering door sportclubs te vergemakkelijken. Veel aanvragen betreffen zonnepanelen en ledverlichting.

Subsidiepot

Afgelopen dinsdag telde RVO bij navraag door EnergieOverheid al 415 aanvragen. Deze zullen nog blijven binnendruppelen, is de verwachting. Hoe snel het maximum van de beschikbare 6 miljoen euro bereikt wordt, is nog niet te zeggen. Per aanvrager wordt per kalenderjaar maximaal 125.000 euro subsidie verleend. Subsidiabele kosten lager dan 3.000 euro worden niet gehonoreerd. De regeling loopt vijf jaren en het is de vraag of de 6 miljoen niet wat magertjes is voor de in totaal ruim 6.000 sportaccommodaties (SCP: rapportage sport 2014) en totale huisvestingslasten van 270 miljoen euro per jaar (CBS Statline).

Aanvraag niet eenvoudig

Voor het aanvragen van de subsidie moet sprake zijn van een concrete aanbesteding met een opdrachtbevestiging voor levering en installatie, onder voorbehoud van het verkrijgen van de subsidie. Dit vergt een voortraject waarbij het gebouw en de installaties in kaart gebracht worden, om verbetermogelijkheden door te kunnen rekenen. Niet bij alle sportclubs is daarvoor de benodigde kennis aanwezig. Dit wordt beaamd door Mitchell Thompson, accountmanager van Onze Clubkracht, een initiatief van Eneco. Een uitgebreide webtool maakt het voor clubs mogelijk zelf de gegevens voor de subsidieaanvraag op te geven. ‘Wij hebben op de openingsdag van de subsidieregeling dertig clubs aangemeld’, zegt Thompson. In de pijplijn zitten nog eens ruim tachtig verenigingen. ‘Niet alle clubs zijn in staat de benodigde technische gegevens boven water te krijgen.’ Daarvoor biedt Onze Clubkracht sinds kort een adviseur die op locatie kan komen helpen.

Een tweede intermediair is Energie Estafette, die twaalf aanvragen in beheer heeft, maar dan voorzien van uitgebreid energieonderzoek. ‘Voor een adequaat advies is opname op locatie een voorwaarde’, zegt Sylvain van Ligtenberg, initiatiefnemer van de Energie Estafette. De subsidieregeling kent een ‘bonus’ voor het laten uitvoeren van een energieonderzoek ter grootte van 500 euro. De regeling stelt wel eisen aan het adviesrapport van uitgevoerd onderzoek. ‘Wij stellen dan ook een volledige energiebalans op en maken voor alle relevante maatregelen een berekening van de energiebesparing met bijbehorende terugverdientijd en exploitatievoordeel’, aldus Van Ligtenberg.

Gemeenten kunnen helpen

Waar gebruikers van sportaccommodaties wellicht niet over alle kennis beschikken, kunnen gemeenten, veelal ook eigenaar van de sportlocatie, inspringen. Bij de vastgoedafdeling zijn vaak gegevens voorhanden die nodig zijn bij het energieonderzoek en het opstellen van de aanvraag. Ook zijn gemeenten, als het gaat om sport als maatschappelijke activiteit, stakeholder met eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien kunnen gemeenten een rol spelen bij het rondbreien van de financiering van energiebesparende maatregelen. Veel clubs kunnen dat niet op eigen kracht.

Meer: ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Update:

RVO meldt (07-01-2016): De belangstelling blijkt uit het groot aantal aanvragen dat de eerste dag direct na openstelling van het subsidieloket is ingediend. In de middag normaliseerde het verkeer op het E-loket. De tweede dag sloot af met 432 aanvragen, waarmee circa driekwart van het beschikbare budget is geclaimd. De hoogte van de claim valt na beoordeling van de aanvragen meestal lager uit vanwege afgewezen onvolledige of onjuiste aanvragen. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Beeld : ksaha