Groningen maakt programma Energietransitie 2016-2019 bekend

Groningen maakt programma Energietransitie 2016-2019 bekend

De provincie Groningen heeft het programma Energietransitie 2016-2019 bekendgemaakt. Hiermee wil de provincie de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen versnellen.

Met het programma Energietransitie 2016-2019 wil de provincie ervoor zorgen dat ze minder afhankelijk is van aardgas, maar ook bijdragen aan de klimaatdoelstelling en het scheppen van banen.

Het programma is verdeeld in drie aandachtspunten. Allereerst energiebesparing, en dan specifiek in het bedrijfsleven. Het tweede thema is opwekking van duurzame energie via windparken en biomassa, maar ook door lokale vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Als laatste wil de provincie werken aan een nieuw soort energiesysteem dat vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt. Hoewel de drie aandachtspunten voor de hand liggen in vergelijking met het Rijk en andere provincies, wil Groningen binnen de aandachtspunten specifieke eigen keuzes maken.

Nationale doelstelling

Voor het gehele programma wordt jaarlijks 1,5 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast komt er een revolverend (‘ronddraaiend’) fonds (Energiefonds), waarmee geïnvesteerd kan worden. Het geld dat in het fonds terugvloeit, kan dan weer opnieuw worden ingezet.

Een vertaling van de nationale doelstelling van 100 PJ energiebesparing betekent voor Groningen een doelstelling van 3,3 PJ energiebesparing tot 2020. Groningen wil bedrijven stimuleren om zich meer in te zetten voor energiebesparing . Op basis van een pilot wordt uiteindelijk een aanpak voor energiebesparing bij bedrijven opgesteld die provinciebreed kan worden uitgerold. Verder wil Groningen dat bedrijven op grote schaal wettelijk vereiste besparingsmaatregelen treffen. Daarvoor moet de handhaving verscherpt worden.

Eemsdelta

Ook voor de energie-intensieve industrie in de Eemsdelta wil Groningen zich meer inzetten voor energiebesparing. Zo gaat de provincie bestaande initiatieven gericht op energiekosten besparing financieel ondersteunen. Dit moet ervoor zorgen dat tien bedrijven worden doorgelicht en in zeven bedrijven minstens 15% energie wordt bespaard.

Voor de energiebesparing bij woningen gaat de provincie zich vooral bezighouden in het aardbevingsgebied. De energiemaatregelen worden gekoppeld aan de versterkingsopgave om zo substantiële verbetering van de energieprestatie van de woningen te bewerkstelligen.

Overheidsgebouwen

Wat betreft overheidsgebouwen wil Groningen de Energy Service Company (ESCo) verder uitrollen. Op dit moment draait dit ‘bedrijf’, dat het onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen in de portefeuille heeft, alleen in de gemeente Groningen. Uiteindelijk moeten er vijf gemeenten met deze aanpak gaan werken. Verder wordt er onderzoek gedaan om provinciale gebouwen energieneutraal te maken in 2035.

Voor het gehele aandachtspunt energiebesparing wordt in 2016 320.000 euro vrijgemaakt, jaarlijks aflopend tot 275.000 in 2019.

Middelen energiebesapring

Duurzame energie

Voor het aandachtspunt duurzame energie gaat Groningen zich allereerst inzetten voor nieuw beleid, vooral op het gebied van wind en zon. De provincie gaat daarvoor samenwerken met inwoners, gemeenten, grondeigenaren en alle andere partijen die zich willen inzetten voor duurzame energie. Verder zal er breed worden ingezet op de realisatie van duurzame energie in de provincie. Zo worden de afspraken met het Rijk om 855,5 MW wind op land te plaatsen in 2020 uitgevoerd. Voor wind op zee wordt er gekeken naar een offshore grid in samenwerking met Duitsland. Uiteindelijk moet dit een zelfstandig offshore grid worden rond de Eemshaven.

Wat betreft zon wil Groningen commerciële partijen gaan helpen met zonneparken middels het Energiefonds. Daarbij biedt de provincie ook eigen terrein (restlocaties) actief aan voor zonneparken. Het doel is om 300 MWp zon-PV in buitengebied te realiseren. Voor duurzame warmte wordt er een plan gemaakt voor het inzetten van warmte-koude-opslagssystemen (WKO), geometrische bronnen en restwarmte om uiteindelijk te bewerkstelligen dat er toename komt van duurzame warmteproductie en een afname van aardgasgebruik t.b.v. warmte.

Energyport

De provincie Groningen stelt kennis en expertise beschikbaar om Gas 2.0-initiatieven aan te jagen en te begeleiden. Er moeten biomassa-initiatieven ten uitvoering worden gebracht, er wordt een vergassingscluster voor de Eemsdelta gerealiseerd en er komt een doorontwikkeling voor nieuwe gassen.

Voor het totale aandachtspunt duurzame wordt jaarlijks 350.000 euro ingezet in 2016-2018, en 335.000 euro in 2019.

Middelen duurzame energie

Energiesysteem 2.0

Groningen wil naar een energiesysteem van de toekomst, oftewel Energiesysteem 2.0. Daarbij spelen infrastructuur en internationale samenwerking een belangrijke rol. De provincie wil werken aan doorontwikkeling van kennis van en ervaring met energieopslag en balancering, en inzicht krijgen in kansen van het mkb als het gaat om energieopslag. Als regio wil Groningen zich profileren als Energyport en branden als mini-energie-unie. Veder moet er een quickscan komen voor de aanlanding van ‘Duitse stroom’.

Voor de overgang naar Energiesysteem 2.0 wordt t/m 2019 elk jaar 125.000 euro vrijgemaakt.

Middelen energiesysteem

Bron: Provincie Groningen

Beeld Groene pijlen: Geralt