Advies SER Noord-Nederland: ondergrond, kansen voor Noord-Nederland

Advies SER Noord-Nederland: ondergrond, kansen voor Noord-Nederland

Sociaal Economische Raad voor Noord-Nederland roept overheden om de kansen die de ondergrond biedt voor economische ontwikkeling in het Noorden te benutten. Dat staat in het advies Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland.

Persbericht – De SER  Noord-Nederland heeft het advies op 21 maart 2016 heeft uitgebracht aan de noordelijke provincies. SER Noord-Nederland realiseert zich terdege dat de negatieve ervaringen met de gevolgen van de gaswinning in het Noorden de discussie over kansrijke mogelijkheden van de ondergrond bemoeilijken, maar het zou jammer zijn als kansen blijven liggen. De Raad merkt daarbij op dat van de fouten uit het verleden moet worden geleerd en dat de discussie over de kansen en risico’s in volstrekte transparantie met de inwoners moet plaatsvinden. Alleen dan kan het noodzakelijke draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen ontstaan, dat naar het oordeel van de Sociaal Economische Raad noodzakelijk is voordat met nieuwe activiteiten in de ondergrond kan worden gestart.

Drie thema’s

In het advies staan drie thema’s centraal, namelijk:
• het gezamenlijke optrekken van de noordelijke provincies richting het rijk voor de inbreng in de nieuwe structuurvisie ondergrond (STRONG), die medio dit jaar wordt verwacht;
• het opzetten van een kennisagenda, waarbij volstrekt transparante beschikbaarheid van de  gegevens inzake de ondergrond en de mogelijkheid tot onafhankelijke toetsing van  onderzoeken over de risico’s van ondergrondse activiteiten (waaronder gaswinning) noodzakelijk is;
• het opstarten van een aantal pilots/experimenten gerelateerd aan kansen m.b.t. de ondergrond en het beschikbaar stellen van de middelen daarvoor. Daarbij wordt nadrukkelijk ook een beroep gedaan op de regering om een deel van de aardgasbaten beschikbaar te stellen voor kansrijke ontwikkelingen in het Noorden.

Uitgangspunt van SER Noord-Nederland is dat de activiteiten en pilots in de ondergrond een bijdrage moeten leveren aan de circulaire economie. SER adviseert de aanwezige bronnen in de ondergrond te benutten om nieuwe economische kansen tot ontwikkeling te brengen. Het versterkt de lokaal aanwezige kennisinfrastructuur en is een basis voor nieuwe producten en diensten. Pilots die in het advies worden genoemd betreffen geothermie, algenteelt, vervening en tijdelijke ondergrondse opslag van warmte, waterstof, perslucht en zeer kleinschalig CO2 ten behoeve van bovengrondse toepassingen.

Bron: SER Noord-Nederland