Nieuwe handleiding voor participatie omwonenden bij windmolens

Nieuwe handleiding voor participatie omwonenden bij windmolens

Om projectontwikkelaars te ondersteunen bij het betrekken van omwonenden, hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land beschikbaar gesteld.

Persbericht – In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken. In dat kader wordt ook wel gesproken over participatie (door de omgeving).

Deze samenwerking door de stakeholders of participatie kan worden uitgewerkt in een participatieplan. Hoewel een breed publiek het concept van een participatieplan omarmt, bestaat er in de praktijk onduidelijkheid over wat er concreet in een participatieplan zou moeten staan en hoe je tot een breed gedragen participatieplan komt.

Richtsnoeren, projectfases en instrumenten

De website handleidingparticipatieplan.nl geeft een antwoord op de vraag wat in een participatieplan zou moeten staan en welke instrumenten voor participatie kunnen worden ingezet. De website richt zich tot alle stakeholders van een windpark: overheden, ontwikkelaars en de omgeving. Dit wordt gedaan aan de hand zeven richtsnoeren:

  1. Bepaal welke ruimte voor participatie bestaat. Stel vast welke besluiten vastliggen.
  2. Identificeer de projectspecifieke uitdagingen en de daaraan gekoppelde stakeholders.
  3. Onderken de verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar ontwikkelaar gedurende het ontwikkelproces.
  4. Kies voor meerwaarde voor de omgeving. Kies alleen voor participatie-instrumenten waaraan de omgeving daadwerkelijk behoefte heeft.
  5. Heb oog voor de businesscase.
  6. Onderken de juridische beperkingen voor de overheid. Houd ermee rekening dat de overheid beperkt is in de (contractuele) verplichtingen die zij aan een ontwikkelaar kan opleggen.
  7. Onderken dat het participatieplan niet wettelijk is geregeld.

Er is een uitwerking van vijf projectfases: beleidsvormingsfase, vergunningverleningsfase, contracteringsfase, bouwfase en de exploitatiefase. Daaronder zijn weer 28 (participatie) instrumenten gegeven onderverdeeld in de verschillende projectfases. De Handleiding Participatieplan Windenergie geeft ook richtlijnen voor het opstellen van een participatieplan voor omwonenden.

Gedragscode

Met de Handleiding Participatieplan Windenergie wordt handen en voeten gegeven aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. Met deze Gedragscode willen NWEA, de groene organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en Milieudefensie en de koepel van energiecoöperaties ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken.

Bron: NWEA