Aanscherping Energieakkoord zorgt voor wisselende reacties

Aanscherping Energieakkoord zorgt voor wisselende reacties

Het kabinet en de 46 andere betrokken partijen hebben de afspraken uit het intensiveringspakket van het Energieakkoord aangescherpt. Want dat de verduurzaming maar moeilijk op gang komt is duidelijk.

Belangrijke afspraken blijken te vrijblijvend. ‘Mocht dit najaar blijken dat afspraken over energiebesparing in het MEE-convenant en de 1-op-1-afspraken die bedrijven met de overheid maken, onvoldoende petajoules opleveren dan worden verplichtende maatregelen van kracht. Verder zijn afspraken gemaakt over een energiebesparingsverplichting in de gebouwde omgeving en de invoering van een verplicht label C in de kantorenmarkt. Als slot op de deur is afgesproken om in de periode 2017-2020 de ISDE-regeling te intensiveren als uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat 14 procent hernieuwbare energie niet volledig wordt gehaald,’ laat Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei, weten.

Pittige kluif voor Kamp

Ed Nijpels is blij met de inzet van de partijen. ‘De ondertekenaars van het Energieakkoord laten zien bereid te zijn om de maatregelen als het nodig is aan te scherpen. We kunnen nu anno 2016 vaststellen dat we de doelen 2020 en 2023 uit het Energieakkoord halen.’  Nijpels zegt dat bedrijven uiterlijk 1 oktober dit jaar duidelijk moeten maken hoe ze alsnog hun afspraak denken na te komen. Hij dreigt, samen met VVD-minister Henk Kamp van economische zaken, met dwingende maatregelen.  En die woorden klinken dreigend maar volgens het Het Financieel Dagblad  ‘zal de minister bij gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer een hele kluif hebben om nieuwe wetten tijdig aanvaard te krijgen. Dat lesje heeft hij eind vorig jaar geleerd toen zijn stroomwet in de senaat werd afgeschoten. Het bedrijfsleven heeft weliswaar ingestemd met dwingende verplichtingen, maar de concrete vormgeving komt dit najaar pas aan de orde. De invulling van de cruciale details, met name omtrent de handhaving en strafmaat, zal zonder twijfel op veel weerstand stuiten.’  Het Financieel Dagblad is zelfs bang dat, afhankelijk van de coalitievorming, de afspraken zelfs op losse schroeven kan komen te staan.

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt de aanscherping een belangrijke stap en onderschrijft dan ook de lijn van minister Kamp om hard te trekken aan het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord. ‘Met deze aanscherping van het Energieakkoord komen de doelen binnen bereik’, reageert Teun Bokhoven, voorzitter van de NVDE. ‘Er is echter nog veel inzet nodig, met name op lokaal niveau. De rol van gemeenten en provincies wordt steeds belangrijker voor het toepassen van duurzame energie. We moeten er voor zorgen dat ze daarbij geen belemmeringen ondervinden maar kunnen werken aan krachtige en duidelijke regionale inpassing in Nederland van hernieuwbare energieprojecten, zoals wind, zon, bodem, water en biomassa.’

Aan dagblad Trouw laat Nijpels weten ‘dat het taboe van geen verplichtingen wordt doorbroken’, de kern van aanscherping is. ‘We zijn achter de schermen door een politiek-psychologische barrière gegaan. De verduurzaming moest de afgelopen jaren van verleidingen komen. Dat pakte onvoldoende uit. Daar maken we nu een einde aan.’

Maatregelen intensiviseringspakket

Eind 2015 hebben partijen in het Energieakkoord het intensiveringspakket samengesteld toen uit de NEV 2015 bleek dat twee van de vijf doelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 nog niet binnen bereik lagen: de 14 procent duurzame energie en de energiebesparing van 100 PJ in 2020.  Bij het eerste doel gaat het om maatregeling die moeten zorgen voor versterking van de regie, extra inzet van partijen en om optimalisering van het instrumentarium. In het overleg tussen ondertekenaars van het Energieakkoord en bewindslieden over de doorrekening is afgesproken dat indien uit de NEV 2016 mocht blijken dat de 14 procent-doelstelling nog niet volledig wordt gehaald, er voor de periode 2017-2020 een intensivering van de ISDE-regeling plaatsvindt om de doelstelling binnen bereik te krijgen.

Voor het doel van de energiebesparing van 100 PJ in 2020 zijn de volgende maatregelen opgenomen.

  • Allereerst betreft dit de aanscherping van het MEE-convenant voor grote internationale bedrijven en intensivering van de 1-op-1 afspraken die bedrijven met de overheid maken. Als per 1 oktober 2016 (of eerder) blijkt dat de beoogde 9 PJ nog niet binnen bereik is, worden verplichtende maatregelen van kracht.
  • Er wordt een energiebesparingsverplichting ingevoerd. Partijen werken daarvoor twee varianten nader uit: een verplichting voor energieleveranciers en een tenderregeling. Deze maatregel dient tot 20 PJ finale energie te besparen in de periode tot 2020. De maatregel en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.
  • Er wordt een verplichting tot realiseren van label C ingevoerd in de kantorenmarkt. Op zo kort mogelijke termijn wordt een effectieve vormgeving van deze maatregel uitgewerkt. De uitwerking en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.

 

Bron: SER

Beeld : Shutterstock