NVDE brengt ideeën naar aanleiding van Energiedialoog

NVDE brengt ideeën naar aanleiding van Energiedialoog

Naar aanleiding van de deelname aan de bijeenkomsten van de Energiedialoog geeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een aantal ideeën voor de energietransitie die zij zelf hebben overgehouden aan de Energiedialoog.

1. Continuïteit en investeringszekerheid in het energiebeleid

Om de groei in de duurzame energievoorziening vast te kunnen houden, is er behoefte aan investeringszekerheid. Veel afspraken uit het energieakkoord eindigen in 2020 en we willen voorkomen dat er dan een ‘investeringskloof’ ontstaat: het stilvallen van de markt doordat investeringen onzeker worden. Voortzetting van een stimuleringsmechanisme zoals de SDE+, de ISDE en de belastingkorting voor lokale opwek van hernieuwbare elektriciteit zijn noodzakelijk. Naast deze stimuleringsinstrumenten is er ook ruimte nodig voor andere CO2 reducerende opties binnen de energievoorziening. De NVDE vindt het ook wenselijk dat er nog dit jaar duidelijkheid komt over de toekomst van het salderen.

2. Bindende doelstellingen voor 2030

De NVDE wil een vervolg zien op het Energieakkoord tot 2030 en heeft daarvoor drie ambitieuze en bindende doelen in Europa en Nederland: CO2-reductie, hernieuwbare energie en energiebesparing. Deze drie doelen dienen op elkaar te zijn afgestemd: met energiebesparing en hernieuwbare energie zetten we flinke stappen richting de beoogde CO2-reductie. Een goed werkend ETS systeem kan daarbij zeer instrumenteel zijn. De NVDE is voor een hogere ambitie dan de huidige Europese doelstelling om in 2030 ten minste 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De klimaatafspraken in Parijs én onze ambities voor een duurzame energievoorziening leiden tot de volgende realistische  doelstellingen voor 2030:

 • 50% CO2-reductie t.o.v. 1990 in Europa
 • 50% CO2-reductie t.o.v. 2005 in de niet-ETS-sectoren in Nederland
 • 33% hernieuwbare energie
 • 20% energiebesparing t.o.v. 2005

3. Energietransitie is nieuwe economie

De NVDE pleit voor voldoende middelen voor innovaties om de banengroei in de duurzame energie vast te houden. Tevens dient Nederland beter aan te sluiten bij internationale onderzoeksagenda’s. Zo wordt ook beter gebruik gemaakt van internationale kennis en middelen. Daarnaast is het belangrijk dat partijen juridisch voldoende ruimte hebben om te experimenteren. Meer ruimte voor regelvrije gebieden is daarvoor gewenst.

4. Ruimte voor energie

Energie of Energietransitie als belangrijke kernwaarde in de Omgevingsvisie is van wezenlijk belang om ruimtelijke afwegingen te kunnen maken. Een punt van aandacht is dat regionale en lokale overheden nu niet de financiële consequenties voelen van hun keuzes. Dat komt omdat deze consequenties worden gedragen door alle huishoudens in heel Nederland. Hierdoor kunnen regionale en lokale overheden kiezen voor suboptimale opties, in plaats van de meest robuuste en toekomstbestendige opties. Met nieuwe technologische mogelijkheden kunnen burgers en bedrijven meer regie nemen over hun eigen energiesituatie. Dat moet ruim baan krijgen, bijvoorbeeld met meer flexibiliteit in beprijzing; energieopslag gekoppeld aan elektrisch vervoer of warmte/koude opslag; slimme netwerktoepassingen en vormen van vraagsturing; warmte/ koude-opslag en duurzaam bodemgebruik; en nieuwe vormen van elektriciteitsopwekking.

5. Energiebesparing

Het is belangrijk om een langetermijnstrategie te ontwikkelen voor energie-efficientie, want Nederland kan hierin meer presteren op basis van  kosteneffectieve oplossingen die nu blijkbaar nog te weinig worden ingezet. Een generieke prikkel, bijvoorbeeld op basis van een CO2-beprijzing en/of een hogere energiebelasting op aardgas, is het meest effectieve middel om energiebesparing te realiseren. De NVDE wil ook doorgaan op de lijn van het laatste bestuurlijk overleg Energieakkoord met minder vrijblijvendheid en meer verplichtende afspraken, bijvoorbeeld voor woningeigenaren, utiliteitsbouw, woningcorporaties en industrie. Om het nemen van besparingsmaatregelen te stimuleren en binnen een paar jaar de besparingsdoelstellingen te halen, pleiten wij voor een niet vrijblijvend tendersysteem (‘Besparingsimpuls’). Een tendersysteem geeft partijen een prikkel om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Het is daarmee een systeem waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

6. Nederland gaat anders verwarmen in de gebouwde omgeving

De overheid zou zich duidelijk moeten uitspreken over het duurzaam verwarmen van huizen en gebouwen en hiervoor een(eind)datum moeten aangeven. Daarvoor moeten woningen en gebouwen allereerst maximaal energiezuinig gemaakt worden. Vervolgens zijn collectieve duurzame warmtesystemen en/of individuele duurzame warmte-/koude-systemen nodig. Groen gas kan in de resterende vraag voorzien en eventueel pieksituaties ontlasten. Tijdens de transitie periode richting deze duurzame warmtevoorziening zijn hybride warmtepompen een goede eerste stap, op die plekken waar een ander type verduurzaming op dit moment niet mogelijk is. Deze versnelling kan worden gerealiseerd met een viertal maatregelen:

  1. Stapsgewijs hogere energiebelasting op aardgas, meer in balans qua energie-inhoud met de energiebelasting op elektriciteit, zodat er een extra prikkel komt voor duurzame warmte;
  2. Invoering van regionale energieplannen, waarin integraal en toekomstgericht gekeken wordt naar energie en de energie infrastructuur in de fysieke leefomgeving voor de toekomst wordt vastgelegd;
  3. Voortzetting van de ISDE; de stimuleringsregeling van kleinere duurzame warmte-koude-systemen. Dit betreft kleine warmtetoestellen, (bodem gebonden en lucht/water) warmtepompen, zonneboilers en houtketels;
  4. Afschaffing van de huidige gasaansluitplicht voor netbeheerders voor A) nieuwbouw, B) bestaande bouw waar warmte-infrastructuur worden aangelegd en C) waar men overgaat naar all-electric. Nu zijn netbeheerders nog verplicht om voor iedereen die daarom vraagt een gasaansluiting te maken. Voor deze gebieden is dat economisch niet efficiënt en vertraagt het de verduurzaming.

7. Flexibiliteit

Het effect van grote hoeveelheden zon en wind op het elektriciteitssysteem zal zich de komende tijd nadrukkelijker ontwikkelen en zal door inzet van meer flexibiliteitsopties in het energiesysteem kunnen worden opgevangen. Er zijn verschillende opties, naast het verzwaren van
het net, om deze veranderingen op te vangen. Denk aan vraagreductie, opslagsystemen of het inzetten van flexibele centrales. In dit kader verdient een uitrol van dynamische leveringsprijzen, ook voor kleinverbruikers, serieuze afweging. NVDE pleit voor formalisering van de informele ACM-toezegging om prijzen op basis van een formule toe te staan. Verder is consumentenbescherming een belangrijk punt. De overheid dient te blijven monitoren dat er voldoende aanbieders in de markt zijn die een vaste prijs aanbieden, zodat er voldoende keuze is voor klanten tussen verschillende typen leveringstarieven. De NVDE wil verder dat de toegang voor kleine aanbieders tot de elektriciteitsmarkt wordt verbeterd, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de specifieke voordelen die deze opties bieden.

8. Belast vervuiling in plaats van schone energie

NVDE is voorstander van een sterke verhoging van de CO2-prijs, bij voorkeur binnen het EU-ETS, zodat er een prijs komt op vervuiling. Dat kan door een minimum of een bandbreedte voor de CO2-prijs vast te stellen. Nederland dient zich hiervoor in EU-verband in te zetten. NVDE vindt daarom dat Nederland in Europa in moet zetten op een energiebelasting naar de bron van de vervuiler, in plaats van naar de afnemer.

9. Een wereldstandaard voor elektrisch vervoer

Nederland is goed op dreef op het gebied van elektrisch vervoer. Dat biedt een uitgelezen mogelijkheid om  bij te dragen aan het zetten van een wereldstandaard. Om de groei mogelijk te maken, is er meer laadinfrastructuur nodig en moet elektrisch rijden gestimuleerd worden door de energiebelasting op elektrisch vervoer te verlagen. De NVDE pleit voor een generiek lager tarief voor de energiebelasting voor het laden van de elektrische auto. Ten slotte is het belangrijk om te streven naar standaardisatie van regels en aansluitingen, zoals stekkers voor de laad infrastructuur. Particulieren die een volledig elektrische auto kopen, krijgen een financieel voordeel. Ook zou de tweedehands markt voor elektrisch vervoer op gang gebracht moeten worden.

Lees de hele inbreng van de NVDE voor het Energiedialoog hier.

Bron: NVDE