Effect energielabel gering bij koopwoningen

Effect energielabel gering bij koopwoningen

De enorme reductieopgave van 62 PJ voor de woningmarkt levert in de koopsector financieel weinig op voor eigenaren en gebruikers van woningen.  Dit blijkt uit de recente studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’ van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Persbericht – In de huursector is de investeringsdoelstelling wel haalbaar: corporaties kunnen de investeringen dragen en huurders gaan er in sommige gevallen zelfs licht op vooruit. De totale opgave voor de woningmarkt om het energiegebruik met een afgesproken 62 PJ (PetaJoule) te reduceren, is in deze studie uitgewerkt voor twee mogelijke investeringspaden. Wanneer men streeft naar grote renovaties resulterend in een gemiddeld jaargebruik van nul op de energiemeter (‘nul-op-de-meter’), dan moeten er 508.000 corporatiewoningen en 660.000 koopwoningen worden gerenoveerd. Dit betekent een financieringsopgave van ten minste 44,9 miljard euro. In het geval van renovaties met kleine labelstappen tot energielabel B, dienen 1.131.000 corporatiewoningen en 1.062.000 koopwoningen gerenoveerd te worden voor in totaal 28,1 miljard euro.

Huursector

De verduurzamingsopgave, heeft vooral in de huursector kans van slagen: voor beide investeringspaden geldt dat corporaties die daartoe bereid zijn, voldoende draagkracht hebben om de noodzakelijke investeringen te realiseren. Er is dan sprake van een win-win situatie: investeringen leiden niet alleen tot een toename in (rente)uitgaven, maar ook tot een stijging van de waarde van het vastgoed en hogere huurinkomsten. Daarbij geldt ook dat, indien corporaties niet alle kosten van de investering doorrekenen aan de huurder, de huurder er zelfs nog iets op vooruit kan gaan. Het Rijk loopt weliswaar een fors bedrag aan energiebelasting mis, maar ontvangt een – in dit rapport niet berekende – hoeveelheid aan extra belastinginkomsten uit onder meer bouwactiviteit.
In de koopsector ligt het minder voor de hand dat de verduurzamingsopgave kan worden gerealiseerd. Als gevolg van de forse prijsdalingen staan veel eigenaar-bewoners financieel onder water: in deze situatie is geld bij lenen om te investeren in de eigen woning moeilijk. Daarnaast dekt de te verwachten besparing voor eigenaar-bewoners bij de huidige lage rente en energielasten niet of nauwelijks de financieringslasten, ongeacht het gekozen investeringspad. In een ‘nul-op-de-meter’-traject zou de besparing net voldoende zijn. Voor kleinere renovaties naar energielabel B geldt dat de investeringen alleen dekkend zijn voor meergezinswoningen. Een grote financiële prikkel om te verduurzamen hebben eigenaar-bewoners dus niet.

Energielabel weinig effect

Senior onderzoeker Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en opsteller van de studie, laat aan de Volkskrant weten dat van de afspraak uit het Energieakkoord om het energiegebruik in woningen in 2020 met 10 procent te verminderen waarschijnlijk weinig terecht komt.  Het verplichte energielabel voor huiseigenaren heeft tot dusver nauwelijks effect op investeringen in energiebesparing of de duurzame opwekking ervan. ‘Zelfs met de huidige, lage rente en een gunstige regeling voor het terugleveren van duurzame stroom aan het openbare net, worden de meeste eigenaren daar niet veel beter van’, aldus Schilder.

Schilder heeft vooral zijn bedenkingen over de verbeterde woningisolatie. ‘Niet alle huizen zijn geschikt voor extra isolatie. En verhuizingen zijn meestal het moment om dat soort investeringen te doen, niet het ontvangen van een energielabel. Misschien moeten andere opties worden onderzocht, zoals de aanleg van collectieve warmtenetten op duurzame energie. We willen ook van het aardgas af. Misschien verdwijnt er in minder goed geïsoleerde huizen dan nog wat warmte door de kieren, maar die is dan in elk geval duurzaam opgewekt.’

Onlangs heeft Brussel de Nederlandse overheid opnieuw in gebreke gesteld voor het niet volledig doorvoeren van de Europese richtlijn voor het energielabel. Naar verwachting betreft de ingebrekestelling zowel de methodiek (via internet) als het ontbreken van maatwerkadvies bij het energielabel. Het ontbreken van beoogd effect zou daar aan toegevoegd kunnen worden, zeker als Brussel kennis heeft genomen van de uitkomsten van de Rekenkamer, die in mei van dit jaar stevige kritiek uitte op het label en de methodiek.

Lees hier de hele publicatie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving