Zes aanvragen windparken Noord-Holland verder in procedure

Zes aanvragen windparken Noord-Holland verder in procedure

Zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland gaan verder in de procedure. Het gaat om windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. De overige elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Op 15 mei 2016 sloot het loket voor aanvragen herstructurering Wind op Land. In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen voor het realiseren van windparken in Noord-Holland. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten. De plannen die verder gaan in de procedure worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening. Na de toetsing door de ODNZKG gaan de onderstaande zes aanvragen verder in de procedure.

Aanvrager Wind Groep Holland BV
Locatie Nieuwe Hemweg
Gemeente Amsterdam

Aanvrager Wind Groep Holland BV
Locatie Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
Gemeente Amsterdam

Aanvrager Eneco Wind B.V.
Locatie Windpark Spuisluis
Gemeente Velsen

Aanvrager Tata Steel IJmuiden
Locatie Windpark Tata Steel (scenario 3)
Gemeente Velsen

Aanvrager WP Energiek B.V.
Locatie Waardpolder
Gemeente Hollands Kroon

Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.
Locatie Groetpolder
Gemeente Hollands Kroon

Weigering

De initiatiefnemers van plannen die niet doorgaan in de procedure, hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen. Zij hebben zes weken de tijd een zienswijze in te dienen tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de weigering. Redenen voor afwijzing van de overige elf aanvragen zijn o.a. dat een plan buiten een aangewezen herstructureringsgebied valt. Of het pan ligt in een weidevogelgebied. Verder staan bij een aantal ingediende plannen binnen 600 meter woningen. Ook dit is niet toegestaan.

Taakstelling

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

Bron: Provincie Noord-Holland