VEH blij met erkenning belang draagvlak omwonenden bij windmolens

VEH blij met erkenning belang draagvlak omwonenden bij windmolens

Vereniging Eigen Huis is blij dat minister Kamp van Economische Zaken het belangrijk vindt om belanghebbenden zoals omwonenden al vroegtijdig bij windmolenprojecten te betrekken. De minister informeerde onlangs de Tweede Kamer over de evaluatie van de Rijkscoördinatieregeling.

De Rijkscoördinatieregeling (RCR) is bedoeld om bij projecten van nationaal belang de coördinatie van besluitvorming bij de rijksoverheid te leggen. Deze regeling wordt onder meer gebruikt om grote windparken te bouwen. De bedoeling is dat projecten hierdoor sneller kunnen worden gerealiseerd. De minister schrijft aan de Kamer dat er juist meer weerstand kan ontstaan als belanghebbenden zoals bewoners in het voortraject onvoldoende bij het project worden betrokken. Vooral wanneer nut en noodzaak van het project niet breed gedeeld worden kan dit juist voor vertraging zorgen in plaats van versnelling.

Participatiewijzer

Vereniging Eigen Huis is blij dat de minister ook het belang van participatie en draagvlak ziet. Eerder riep de Vereniging al op om burgers een serieuze stem te geven bij grote energieprojecten. De vereniging wil dat goede waarborgen voor participatie in de Omgevingswet worden opgenomen. In de Omgevingswet staan regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt het recht op participatie ook wettelijk verankerd en blijft het niet vrijblijvend. Binnenkort presenteert de vereniging samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) hiervoor een participatiewijzer. Het gaat om een gereedschapskist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming.

Onderzoek

In 2016 liet Vereniging Eigen Huis onderzoek doen onder 3660 leden die in de omgeving wonen van één van de gebieden die (in de structuurvisie Windenergie op Land ) zijn aangewezen als locatie voor grote windparken. Daaruit blijkt het overgrote deel van de omwonenden van te bouwen windturbineparken vindt dat ze niet serieus genomen wordt bij de planvorming en inspraak. Slechts een schamele 11 procent is hier wel positief over.  ‘Dit kan zo niet langer’, zei Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis. ‘Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen.’

Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet vanaf de beginfase van de plannen voor windturbines door overheid of initiatiefnemers goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. De komst van het windpark in de omgeving wordt door de ondervraagden met gemengde gevoelens bekeken: Bijna 40 procent staat negatief tegenover de komst, een kwart bekijkt de komst positief. Over windenergie in algemene zin is een ruime meerderheid wel positief of zelfs zeer positief.

Bron: Persbericht Vereniging Eigen Huis