Klimaatbeleid treft laagste inkomens het hardst

Klimaatbeleid treft laagste inkomens het hardst

De kosten van duurzaam klimaatbeleid zullen de komende jaren alleen nog maar toenemen. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de laagste inkomens nu al relatief het meest betalen aan klimaatbeleid. Als er niets verandert, dan zal deze groep nog harder getroffen worden dan de hoogste inkomens.

In het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat er in 2050 nauwelijks nog broeikasgassen worden uitgestoten. CE Delft schat de gemiddelde kosten in de periode tot 2050 op ongeveer 20 miljard euro per jaar. Het gaat hier onder andere om de kosten van maatregelen om CO2 te besparen. In het onderzoek wordt gesproken over ‘5 miljard euro in de huidige situatie tot een kleine 40 miljard euro in 2050.’ Om dit te kunnen betalen, worden bijvoorbeeld de investeringskosten voor duurzame technologie doorberekend in de energieprijs.

Nederlanders met een laag inkomen zullen door deze maatregelen relatief het zwaarst getroffen worden. Met het huidige klimaatbeleid zijn de laagste inkomens ongeveer vijf procent van hun inkomen kwijt aan energie. Volgens CE Delft is dat ‘ongeveer 3,5 keer zoveel als een rijk huishouden.’ In 2050 zullen de laagste inkomens ongeveer 17 procent van hun inkomen betalen aan het klimaatbeleid, terwijl dit voor hogere inkomens blijft steken op bijna 6 procent.

Wake-up call

Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, is het onderzoek een wake-up call. In een gesprek met de Volkskrant doet hij een oproep om de energiekosten voor de groep laagstbetaalden te verminderen. CE Delft oppert ook voor een rechtvaardig klimaatbeleid, waarin de hoge lasten voor lage inkomens worden genivelleerd. Zoals het ‘compenseren van de laagste inkomensgroep  voor hun energielasten, door bijvoorbeeld een vaste restitutie per huishouden of via de inkomstenbelasting’. Ook zouden eventuele subsidies door moeten vloeien naar alle inkomensgroepen.

Herman Vollebergh van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft zijn twijfels bij het onderzoek. Hij is van mening dat de onevenredige kosten al worden gecompenseerd door nivellerend beleid en dat de stijging in de kosten wel meevalt. Hij vertelt de Volkskrant dat ‘elk huishouden 310 euro terug krijgt van zijn stroomrekening. Dat tikt voor de arme juist harder aan dan voor de rijke’.

Het onderzoek van CE Delft is hier te lezen.