Verduurzaming vertraagd door kennisgebrek

Verduurzaming vertraagd door kennisgebrek

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat in de gemeente Utrecht het huidige tempo van verduurzaming te laag ligt om de doelstellingen te realiseren. Eén van de grootste belemmeringen is het gebrek aan kennis over energie-efficiency maatregelen.

De gemeente Utrecht heeft hoge ambities als het gaat om de vermindering van CO2-emissies. Voor het realiseren van deze ambitie is de transitie naar een duurzame warmtevoorziening een essentieel onderdeel. Het huidige tempo van verduurzaming ligt echter te laag om de doelstellingen te realiseren.

Gebrek aan kennis en informatie over (de prestaties van) energiebesparing opties kunnen een belangrijke barrière vormen voor de verdere groei van de markt.

De literatuurstudie van belemmeringen van woonconsumenten om energiebesparende maatregelen te treffen geeft aan dat:

 • er veel verschillende belemmeringen zijn. De grootste liggen bij de onbekendheid van de energie-efficiency maatregelen.
 • Energiegebruik wordt bovendien niet als kernactiviteit gezien door de investeerder bij kantoren of is bij de woningbouw geen belangrijk item bij aanschaf en gebruik.
 • Een andere veel voorkomende belemmering is als de investeerder in energiebesparing niet degene is die ervan profiteert, waardoor er maar beperkte terugkoppeling mogelijk is.

 

Barrières energietransitie

De belemmeringen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn grotendeels terug te leiden naar een gebrek aan kennis. In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen economische, technische en institutionele barrières.

‘Economische barrières hebben betrekking op het feit dat de investeerder de initiële kosten van een energiebesparing optie te hoog vindt en/of de investering in een (nieuwe) energiebesparing technologie als een te groot economisch risico ervaart.’

‘Technische barrières hebben vooral betrekking op het feit dat opties nog niet uitontwikkeld zijn of zich nog onvoldoende hebben bewezen in de markt.’

 • Eindgebruikers, investeerders en de installatiebranche kennen opties niet of kennen opties wel, maar denken dat zij hem niet kunnen toepassen en/of hebben onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit van energiebesparingsopties;
 • Gebrek aan kennis bij het bevoegde gezag (gemeenten, provincies, centrale overheid);
 • Gebrek aan kennis over installatie- en onderhoud;
 • De kosten van kennisverwerving vaak te hoog zijn om de initiële evaluatie door een investeerder mogelijk te maken;
 • Vaak ontbreekt voldoende kennis (met name in kleine organisaties en bedrijven) om innovatieve of nieuwe technologie te evalueren, installeren of te onderhouden.

Institutionele barrières hebben o.a. betrekking op:

 • Onduidelijk beslissingsproces of beslissingsstructuur ten aanzien van investeringen in energiebesparing waardoor deze met grote vertraging of niet van de grond komen;
 • Gebrek aan strategisch energiemanagement-visie en systeem, wat ertoe leidt dat bedrijven en organisaties niet in staat zijn om energiebesparing op een consistente wijze te identificeren en te realiseren. In veel bedrijven missen essentiële elementen van een dergelijk systeem, die tot sub-optimale resultaten leiden;
 • Gebrek aan ervaring, in multidisciplinaire samenwerking tussen installateurs met verschillende
  technische achtergrond;
 • De bouwkolom, is overwegend conservatief, en heeft een “laagste prijs” cultuur;
 • Energiebesparing, is geen kernactiviteit van de meeste investerende partijen en heeftdaarom geen prioriteit.

Bron: PBL


Energieopleidingen

Voor het versnellen van de energietransitie is kennis een sleutelfactor. De vastgoed- en facility manager vormt de spil in projecten voor het verduurzamen van gebouwen. Energieopleidingen.nl biedt de benodigde kennis in handzame vorm. Met een reeks cursussen van een dagdeel leren vastgoedprofessionals alles over de mogelijkheden van het vergroenen van bestaande gebouwen. Over energiedata en monitoring, energie-efficiëntie, groen inkopen, prestatiecontracten, zonne-energie en nog veel meer. Bekijk het complete aanbod van Energieopleidingen.nl.