Inspiratieplatform over omgevingswet en energietransitie

Inspiratieplatform over omgevingswet en energietransitie

Stroomversnelling heeft een nieuw platform gerealiseerd met tips over de omgevingswet voor gemeenten die vaart willen zetten achter de energietransitie. Het platform is bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties en andere koplopers en partnerorganisaties van de energietransitie.

Persbericht – De energietransitie is een van de grote, strategische opgaven voor een toekomstbestendig Nederland. Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda is een enorme opgave. Woningen moeten in 2050 hun eigen, duurzame energie opwekken en gaan dus van het aardgas af. Dit betekent in dat er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen moeten worden gerenoveerd. Dat zijn dus ruim 200.000 woningen per jaar.

Eén van de doelen van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 ingaat, is dat gemeenten meer regie krijgen bij de energietransitie. Stroomversnelling biedt 4 tips die gemeenten helpen om in 2020 klaar te staan de nieuwe omgevingswet in praktijk te brengen.

De Omgevingswet biedt kansen om de energietransitie van steden, dorpen en wijken een boost te geven. Er is al veel kennis en er zijn al tal van goede voorbeelden waarvan anderen kunnen leren. Dat laat het nieuwe online platform stroomversnelling.nl/omgevingswet zien.

Tips voor gemeenten

Dit zijn kort de vier tips die inspiratie en handelingsperspectief bieden voor gemeenten die vaart willen zetten achter de energietransitie:

  1. Bepaal samen met de netbeheerder wanneer het aardgasnetwerk niet meer wordt vervangen en breng de duurzame alternatieven in kaart.
  2. Gebruik ruimtelijke ordening om vraag en aanbod in balans te brengen
  3. Creëer ruimte in het omgevingsplan voor duurzame maatregelen
  4. Stimuleer gebieds- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden

 

Gemeenten vervullen volgens de Energieagenda van het kabinet-Rutte II een cruciale rol in de energietransitie. De Omgevingswet helpt gemeenten hiervoor de randvoorwaarden te scheppen en te bevorderen dat op het goede moment de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bekeken wat de besparingsmogelijk­heden zijn, welke duurzame alternatieven geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo de transitie vorm kan krijgen. De gemeente legt in een Omgevingsplan, tevens lokaal energie- en warmteplan, vast op welke wijze en met welke instrumenten de verduurzaming vorm krijgt.

Bron: Stroomversnelling